Środa, 26 kwiecień 2017

468x300 tło na str zgrpZwiązek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO. Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -   „Nabór na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO” - ogłoszenie nr   2/2017 z dnia 19.04.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 05.05.2017 roku.
Więcej informacji na stronie zgrp.bip.org.pl w zakładce Nabór pracowników – Nabory 2017 – młodszy referent ds. wymiaru i księgowości opłaty GO.
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

0
0
0
s2sdefault

infoBurmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wyszogród, która stanowi własność gminy Wyszogród.
Podstawa sprzedaży Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 139/XXV/2016 z dnia 28 października 2016 r.
I . Położenie : Obręb Wyszogród ul.Mickiewicza gm. Wyszogród.
II. Nr ewid. 233/9 o pow. 854 m2
III. Stan prawny ; Nieruchomość stanowi własność Gminy i Miasta Wyszogród, jest wolna od długów i obciążeń, uregulowana w KW nr PL1P/00073249/4
IV.Przeznaczenie w planie zagospodarowania:
W/w. nieruchomość nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród, działka położona jest na terenach usługowych ( uchwała nr 177/XXIV/2009 z dnia 29 XII 2009 roku )
V. Cena wywoławcza nieruchomości : nr ewid. 233/9 o pow. 854 m 2 - 59 182,00 złotych
Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
VI. Forma zbycia: przetarg nieograniczony ustny.
Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 - w Sali Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pokój nr 6 I piętro.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu 86 9011 0005 0000 0101 2000 0020 Vistula Bank Spółdzielczy w terminie do 14 kwietnia 2017 r (pieniądze na koncie).Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej
przez uczestnika, który wygrał przetarg. Koszty sądowo- notarialne pokrywa nabywca.
Informuje się, że uczestnik przetargu pozostający w związku małżeńskim, we współwłasności proszony jest o przedłożenie w dniu przetargu oświadczenia współmałżonka/współwłaściciela o wyrażenie zgody na udział jego w przetargu.
VII. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w UGiM Wyszogród, pokój nr.10, pod numerem telefonu 024/ 2672633, oraz na stronie internetowej www.ugimwyszogrod.bip.org.pl

0
0
0
s2sdefault

24 lutego br. odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018. W obradach uczestniczyli przedstawiciele samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej oraz zaproszeni goście: Dyrektor PUP Pani Małgorzata Bombalicka, Prezes Remondis Aqua Wyszogród Pan Krzysztof Cybulski, Prezes ZGK Sp. z o.o. Pan Zbigniew Laskowski, Kierownik Posterunku Policji w Wyszogrodzie Pan Łukasz Celmer, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Jacek Gruszczyński, Dyrektor Oddziału Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie Pani Joanna Stelmach, Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy: Pani Bogumiła Jasińska, Pani Danuta Gwiazda, Pani Anna Kijoch, Pan Janusz Pielaciński.
Na obrady zaproszono też Mikołaja Żochowskiego ucznia klasy V Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie, który wygrał konkurs zorganizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego na hasło promujące segregację odpadów. Jego hasło „Czy to lato, czy to zima Związek Gmin posegregowane odpady ode mnie otrzyma” zostanie wykorzystane w kampanii informacyjno-edukacyjnej prowadzonej na rzecz segregacji odpadów. W związku z tym Burmistrz Jan Boszko wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Wyszogród Józef Zbigniew Boszko w imieniu ZGRP złożyli gratulacje Mikołajowi i wręczyli mu nagrody.
W dalszej kolejności głos zabierali zaproszeni goście. Prezes ZGK Sp. z o. o. Pan Zbigniew Laskowski poinformował na jakich zasadach są obsługiwane przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także zwrócił uwagę jak prawidłowo powinno się korzystać z oczyszczalni.
Kierownik Posterunku Policji Pan Łukasz Celmer dokonał podsumowania roku 2016 w porównaniu do roku ubiegłego pod katem bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej Gminy z podziałem na rodzaje przestępstw. Poinformował też o zdarzeniach, które miały miejsce na drogach w roku 2016, informując, że wciąż dochodzi do wielu wypadków drogowych na terenie Gminy.
Następnie o zabranie głosu została poproszona Dyrektor PUP Pani Małgorzata Bombalicka, która poinformowała zebranych z jakich form pomocy mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne jak i przedsiębiorcy. Dyrektor przedstawiła dane dotyczące bezrobocia z Gminy Wyszogród porównując z danymi z innych gmin z terenu powiatu. Z powyższego zestawienia wynika, że w Gminie Wyszogród jest najniższe bezrobocie w powiecie.
Jako kolejny głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Jacek Gruszczyński, który opowiedział o zasadach bioasekuracji w sytuacji wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Poinformował również, że główną przyczyną rozpowszechniania się wirusa grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki. Skierował więc apel do hodowców drobiu, aby ci przetrzymywali drób w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Zwrócił się też z prośbą do sołtysów z terenu gminy, aby ci dokonali spisu drobiu we wsiach i przekazali taką informację do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
Następnie Prezes Remondis Aqua Wyszogród przedstawił prezentację o stanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród za rok 2016 z której wynika, że w roku 2016r w stosunku do roku 2015 wydobyto i sprzedano mniej wody. Straty wody w roku 2016 są jednak mniejsze niż 2015r. Firma w roku 2016 przystąpiła do prac inwestycyjnych, które zostały ujęte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
W dalszej kolejności Rada Gminy i Miasta Wyszogród zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad podjęła uchwały w sprawie:
-
zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017,

- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród, do nowego ustroju szkolnego,

- uchylenia uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 105/XVII/2017 z dnia 31 marca 2016r. P1250743P1250745

P1250748P1250750

0
0
0
s2sdefault

infoZ dniem 16 listopada 2016 r. został powołany Pełnomocnik Starosty Płockiego do spraw Osób Niepełnosprawnych, do którego zakresu działania należy w szczególności:
-
współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami pomocy społecznej, podmiotami gospodarczymi w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,
-
reprezentowanie Starosty Płockiego w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
-
inicjowanie i uczestniczenie w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zachęcamy do szerokiej współpracy z Pełnomocnikiem Starosty Płockiego do spraw Osób Niepełnosprawnych na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe Pełnomocnika:
Jolanta Łęcka
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Otolińska 21 (V- piętro, pokój 511),
09-407 Płock
tel. (24) 267-67-64,
kom. +48 505 02 09 07
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dni i godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30

0
0
0
s2sdefault

infoPrzedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie prowadzi od dnia 3 kwietnia 2017r. rekrutację dzieci na rok szkolny 2017/2018. Karty zgłoszeniowe można otrzymać w placówce lub pobrać ze strony przedszkola www.przedszkolewyszogrod.superszkolna.pl z zakładki Rekrutacja. Dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy dostarczyć do przedszkola do dnia 28 kwietnia 2017 r. Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości 24 maja 2017 r. na tablicy ogłoszeń w placówce.

0
0
0
s2sdefault

20170222 123445 1Podczas ferii zimowych Centrum Kultury ,,Wisła ‘’ w Wyszogrodzie zorganizowało szereg zajęć dla dzieci i młodzieży.Warsztaty z ceramiki - Na pierwszych warsztatach uczestnicy lepili różnego rodzaju naczynia z gliny. Następnie prace zostały wypalone w piecu a na drugich zajęciach dzieci szkliwiły i malowały swoje dzieła. W zajęciach wzięło udział 20 osób. Wstępem do drugich warsztatów było spotkanie edukacyjne z archeologiem z Muzeum Mazowieckiego na temat historii ceramiki. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się o dawnych  technikach wykonywania glinianych naczyń bez użycia koła garncarskiego oraz z użyciem koła garncarskiego. Wszystko zostało obrazowo przedstawione na eksponatach w Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej.
Warsztaty gitarowe  - Podczas zajęć uczestnicy pod okiem instruktora poznawali podstawy gry na gitarze grali i już pierwsze utwory muzyczne. W zajęciach wzięło udział 10 osób.
Warsztaty taneczne BREAKDANCE – podczas dwóch warsztatów uczestnicy poznali pierwsze kroki tańca Breakdance połączone z Hip hopem. Patrząc na ogromny zapał i radość uczestników już teraz myślimy o kontynuowaniu tych zajęć. W warsztatach udział wzięło 20 osób.
Warsztaty plastyczne  – podczas pierwszych zajęć uczestnicy pod okiem instruktora poznawali techniki tworzenia różnych elementów z foaniranu (pianki kreatywnej) np.  ozdoby z motywem kwiatowym. Na pierwszych zajęciach dzieci wykonały gumki do włosów, broszki i bransoletki przyozdobione kwiatami które po warsztatach mogły zabrać do domu. W zajęciach wzięło udział 18 osób. W dniu 23.02.2017 odbyły  się kolejne warsztaty plastyczne, tym razem z filcowania na mokro. Dzieci wykonywały kwiaty z filcu które po zajęciach zabrały do domu. Frekwencja na tych zajęciach przeszła nasze najśmielsze oczekiwania bo wzięło w nich udział 26 osób. Jako że był to ,,tłusty czwartek’’ po warsztatach na uczestników czekał słodki poczęstunek.
Dziękujemy Piekarni Państwa Kopków za ,,pączkowy sponsoring''20170221 121149

ceramika promo20170221 125213 1

0
0
0
s2sdefault

baner 2x15m 2 tramwaj

0
0
0
s2sdefault

468x300 tło na str zgrpZwiązek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  samodzielnego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO.

Informacja o naborze: http://zgrp.bip.org.pl/?tree=268

 

0
0
0
s2sdefault

bałwanki ferieFERIE ZIMOWE W RĘBOWSKIM DOMU KULTURY
13.02 -17.02
Poniedziałek: godz.10.00-13.00 Konkurs „Lepimy bałwana”, zabawa na śniegu i lodzie. Wspólnie z dziećmi przygotowanie posiłku: naleśniki, placki ziemniaczane lub inne.
Wtorek: godz.15.00-18.00 Zabawa karnawałowa – „Bal maskowy”. Gry i zabawy stolikowe.
Środa: godz. 10.00-13.00 Ćwiczenia w głośnym czytaniu bajek wypożyczonych w bibliotece publicznej w ramach współpracy. Zajęcia plastyczne nt. „Ciekawe postacie bajkowe”. Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży.
Czwartek: godz. 15.00-18.00 Zajęcia kulinarne dla młodzieży i dorosłych – róże karnawałowe. Degustacja przy kawie i herbacie.
Piątek: godz. 15.00-18.00 Gry planszowe: warcaby, szachy itp. Szczególne zaproszenie dla miłośników w/w gier – możliwość spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców.
20.02 – 24.02
Poniedziałek: godz. 10.00-13.00 Spacer do lasu. Przyroda w zimowej scenerii. Wykonywanie prac plastycznych na temat zaobserwowanych zjawisk.
Wtorek: godz. 15.00-18.00 Gra w tenisa stołowego – dzieci, młodzież, dorośli. Spotkanie przy kawie i herbacie.
Środa: godz. 10.00-13.00 Książki kulinarne wyszukiwanie ciekawych przepisów – współpraca z biblioteką. Zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży – różnorodne babeczki. Śzkliwienie prac wykonanych dn. 15.02.2017 r.
Czwartek: godz. 15.30-18.30 Prace dekoracyjne na bal.
Piątek: godz.15.30-18.30 Przygotowania do balu karnawałowego, który odbędzie się 25.02.2017 r.

ZAPRASZAMY

0
0
0
s2sdefault

opowiedz nam o wiśleDrodzy widzowie, mieszkanki i mieszkańcy nadwiślańskich terenów Mazowsza, chcemy usłyszeć Wasze historie o Wiśle.
Jako dzieci chodziliście na spacery nad Wisłę? Pamiętacie, jak wyglądała 20 lat temu? Może macie jakieś historie rodzinne związane z rzeką? Pracowaliście na Wiśle lub znaliście kogoś, komu rzeka dawała zatrudnienie? A może dziś jest waszym ulubionym miejscem wypoczynku i rekreacji?
Czekamy na Wasze historie. Te długie i te całkiem krótkie opowieści związane z rzeką. Macie czas do 15 maja. Najciekawsze fragmenty wykorzystamy w scenariuszu spektaklu plenerowego „Na Wiśle śpiewają oryle”, który zagramy w kilkunastu nadwiślańskich miejscowościach.
Regulamin akcji „Opowiedz nam o Wiśle”
I. Postanowienia ogólne
Organizatorem akcji jest Teatr Dramatyczny w Płocku z siedzibą przy ul. Nowy Rynek 11, 09-400 Płock
II. Zasady i przebieg akcji
Aby wziąć udział w akcji, należy napisać swoją autorską historię związaną z Wisłą. Tekst nie powinien przekraczać 3 stron formatu A4. Może zawierać zdjęcia.
Tekst musi zawierać imię i nazwisko autora lub autorki oraz kontakt.
Teksty należy przesyłać do 15 maja na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres:
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
ul. Nowy Rynek 11
09-400 Płock
z dopiskiem „Wisła”
Otrzymane teksty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Teatru (www.teatrplock.pl), w mediach społecznościowych oraz w dwumiesięczniku Aktualności Teatru Płockiego.
Z otrzymanych tekstów jury wyłoni trzy najciekawsze historie, a także przewiduje możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.
O wyborze najciekawszego tekstu poinformujemy po 15 maja na stronie internetowej Teatru oraz w mediach społecznościowych.
III. Nagrody
I nagroda
Wywiad z autorem lub autorką dotyczący nadesłanej historii i jego publikacja na stronie internetowej Teatru i w dwumiesięczniku Aktualności Teatru Płockiego.
Sesja zdjęciowa z wykorzystaniem teatralnych kostiumów i rekwizytów.
Zaproszenie na wybrany spektakl Teatru w sezonie 2017/2018
II nagroda
Indywidualne zwiedzanie Teatru z wybranym aktorem lub aktorką Teatru.
Zaproszenie na wybrany spektakl Teatru w sezonie 2017/2018
III nagroda
Udział w próbie do wybranego spektaklu w roli asystenta reżysera.
Zaproszenie na wybrany spektakl Teatru w sezonie 2017/2018
IV. Postanowienia końcowe
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanym tekście dla potrzeb akcji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
Przesyłanie tekstu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nieodpłatną publikację lub wykorzystanie w scenariuszu spektaklu „Na Wiśle śpiewają oryle” bez prawa ubiegania się o wynagrodzenie z tego tytułu.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

0
0
0
s2sdefault

468x300 tło na str zgrpZwiązek Gmin Regionu Płockiego zaprasza mieszkańców: Gminy Bielsk, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Miasta i Gminy Drobin, Miasta i Gminy Gąbin, Gminy Gostynin, Gminy Łąck, Gminy Pacyna, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Staroźreby, Gminy Szczawin Kościelny, Gminy i Miasta Wyszogród do udziału w konkursie pn.”Pokaż jak segregujesz”, dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Celem konkursu jest:
• promowanie postaw i zachowań proekologicznych, zmierzających do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów,
• wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania,
• uświadomienie skutków działań człowieka na stan środowiska naturalnego.
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do Związku Gmin Regionu Płockiego fotoreportaż (3 do 6 zdjęć) obrazujący sposób prowadzenia segregacji odpadów na terenie gospodarstw domowych. Do wygrania: rower turystyczny i tablet multimedialny.
Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Biura Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock z dopiskiem konkurs pn. „Pokaż jak segregujesz” w następujących terminach:
Lp. Gmina    Termin nadsyłania prac konkursowych*
1 Miasto i Gmina Gąbin  12.05.2017 r.
2 Miasto i Gmina Drobin  02.06.2017 r.
3 Gmina i Miasto Wyszogród 02.06.2017 r.
4 Gmina Słupno 09.06.2017 r.
5 Gmina Czerwińsk nad Wisłą 09.06.2017r.
6 Gmina Bielsk 09.06.2017 r.
7 Gmina Brudzeń Duży 23.06.2017 r.
8 Gmina Pacyna 28.07.2017 r.
9 Gmina Szczawin Kościelny 11.08.2017 r.
10 Gmina Staroźreby 11.08.2017 r.
11 Gmina Stara Biała 11.08.2017 r.
12 Gmina Łąck 25.08.2017 r.
13 Gmina Gostynin 25.08.2017 r.
*Ostateczny termin dostarczenia prac wraz z formularzem zgłoszeniowym do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego.

Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Związku oraz poszczególnych gmin jako podręcznik dobrych praktyk w segregowaniu odpadów.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas imprez gminnych, na których Związek w okresie od maja do września 2017 roku będzie gościł z Mobilnym Stoiskiem Informacyjno-Edukacyjnym w następujących terminach:
Lp.      Gmina                    Termin imprezy gminnej
1 Miasto i Gmina Gąbin – Dni Gąbina 2017 27.05.2017 r.
2 Miasto i Gmina Drobin – Dni Drobina 17.06.2017 r.
3 Gmina i Miasto Wyszogród – XXVIII Dni Wisły 18.06.2017 r.
4 Gmina Słupno – Festyn w Wykowie 24.06.2017 r.
5 Gmina Czerwińsk nad Wisłą – Święto Truskawki 25.06.2017 r.
6 Gmina Bielsk – Dożynki Gminne 25.06.2017 r.
7 Gmina Brudzeń Duży – Festiwal Ginących Zawodów 09.07.2017 r.
8 Gmina Pacyna – Odpust Parafialny 13.08.2017 r.
9 Gmina Szczawin Kościelny – Piknik Rodzinny 26.08.2017 r.
10 Gmina Staroźreby – Festyn Sztuki Ludowej 26.08.2017 r.
11 Gmina Stara Biała – Dożynki Gminne 27.08.2017 r.
12 Gmina Łąck – VI Dożynki Gminne 10.09.2017 r.
13 Gmina Gostynin – X Gminne Dożynki Ekologiczne 10.09.2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (pobierz)

Konkurs pn. „Pokaż jak segregujesz” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

WFOŚiGW

 

0
0
0
s2sdefault

LKS Stegny Wyszogród zaprasza wszystkich kibiców piłki nożnej na Turniej Piłki Nożnej z cyklu STEGNY CUP

Plakat3 stegny na str

0
0
0
s2sdefault

akcja pit30 kwietnia 2017 r. jest dniem wolnym od pracy, dlatego też 2-go maja 2017 r. mija termin złożenia zeznania PIT za 2016 r.

W celu prawidłowej realizacji zakończenia tegorocznej akcji PIT Urząd Skarbowy w Płocku w dniach 27 i 28 kwietnia br. będzie czynny dłużej. W tych dniach rozliczenia podatkowe będą przyjmowane w godzinach 7.30-18.00. Natomiast 2 maja br. tut. Urząd zapewni dyżurną obsługę podatników w godz. 7.30-15.30.

Jednocześnie informujemy, iż w Centrum Obsługi Podatnika są udostępnione dwa specjalnie przygotowane stanowiska komputerowe umożliwiające wysłanie deklaracji droga elektroniczną. Zachęcamy do skorzystania również z takiej formy rozliczenia zeznania podatkowego za rok ubiegły.

Informujemy również, iż 16 czerwca (piątek) i 14 sierpnia (poniedziałek) br. zostały ustalone dniami wolnymi od pracy. Urząd Skarbowy w Płocku będzie czynny w soboty tj. 13 maja, 24 czerwca oraz 9 września br.

                                                Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku
                                                   Karol Zywer

Urzędu Skarbowego w Płocku

0
0
0
s2sdefault

grafika do inf o utrzymaniu czystościZwracam się do Państwa z apelem dotyczącym utrzymania porządku i czystości na terenie Waszych posesji oraz terenów przyległych do posesji np. rowów, chodników. Porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale też zdrowiu i dobremu samopoczuciu.
Obowiązek utrzymania czystości i porządku na posesjach i wokół nich wynika z: art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
cyt:

„1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a;

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

Uchwały Nr 102/XVII/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.
Uchylanie się od nałożonego ustawą obowiązku skutkować będzie wykonaniem prac porządkowych przez odpowiednie służby a kosztami wykonania ww. prac obciążeni zostaną właściciele nieruchomości.

 

                                Burmistrz Gminy i Miasta

                          Wyszogród

                           Jan Boszko

0
0
0
s2sdefault

P1250714 na str27 stycznia odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018. W obradach uczestniczyli przedstawiciele samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej oraz zaproszeni goście. Na sesję zaproszono Kierownika GDDKiA Rejonu w Płońsku Pana Artura Śpiewaka oraz Panią Alicję Morawską- Dobiasz w związku z ostatnio przeprowadzonymi pracami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wyszogród w ciągu dróg krajowych nr 50 i 62. Burmistrz Jan Boszko w imieniu własnym i społeczności Gminy i Miasta Wyszogród złożył serdeczne podziękowania Panu Kierownikowi za wykonane prace tj. budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 z ulicami Zamieście i Rębowska a także wykonie ciągu pieszego wzdłuż drogi krajowej nr 50, które przyczynią się do znacznej poprawy bezpieczeństwa i wizerunku dróg krajowych w odcinkach przebiegających przez teren Gminy i Miasta Wyszogród. Na sesję została zaproszona też Radna Powiatu Płockiego Pani Jadwiga Milewska, która poinformowała o planowanych inwestycjach powiatu na terenie Gminy Wyszogród w roku 2017 w tym utworzeniu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej oraz rozbudowie i modernizacji Zespołu Szkół, a także opowiadała na pytania radnych związanych z planowanymi na ten rok remontami dróg. Na sesji podjęto również temat dotyczący reformy oświaty i zmian jakie czekają placówki oświatowe na terenie Gminy Wyszogród w związku z planowaną reformą.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:
- przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2017 rok,

- przyjęcia planu pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2017 rok,

- określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród,

- wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej garażem części działki o nr ewid. 488 w obrębie Rębowo gm. Wyszogród,

- przedłużenia umowy najmu nieruchomości mienia gminnego obecnemu najemcy na kolejny okres 5 lat pomieszczenia użytkowego pod sklepik spożywczy w Wyszogrodzie,

- wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na drogę gminną,

- zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017.

 Obrady zakończył punkt sprawy różne, w którym poruszano tematy związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków i oświetleniem ulicznym.

0
0
0
s2sdefault

Dnia 09.04.2017 r. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Rębowie zorganizowało spotkanie przy Wielkanocnym Jajku. Oprócz członkiń SGW uczestniczyli w nim zaproszeni goście: burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród p. Jan Boszko, radni GiM p. Zbigniew Madany i p. Mariusz Caban, proboszcz parafii Rębowo ks. Jan Augustynowicz oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Rębowie p.Danuta Gwiazda.
Na wstępie przedstawiciel Stowarzyszenia p. Wiesława Szymerska powitała wszystkich przybyłych gości i złożyła świąteczne życzenia, następnie w imeniu GiM życzenia złożył burmistrz - Jan Boszko.
Po zakończonych przemówieniach i przekazaniu przywiezionego przez p.Burmistrza kosza z wielkanocnymi słodyczami Przewodnicząca SGW rozdała zebranym jajko, poświęcone przez proboszcza parafii Rębowo.
Na stołach obok symbolizujących Święta Wielkanocne jajek pojawiły się sałatki, wędlina oraz wspaniałe ciasta, jednak największą furorę zrobił tradycyjny wielkanocny żurek.
Spotkanie w ciepłej i sympatycznej atmosferze trwało do godzin wieczornych.

Przedstawiciel SGW
Wiesława Szymerska

spotkanie wielkanocne rębowo

0
0
0
s2sdefault

P101044719 marca Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Rębowie po raz trzeci zorganizowało wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku. W „wycieczce do kultury” towarzyszył nam Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród – p. Jan Boszko z żoną, panie ze Stowarzyszenia Wzajemnej Współpracy w Lasocinie oraz mieszkańcy gminy Wyszogród.
Tym razem oglądaliśmy komedię Marcina Szpigielskiego „Berek, czyli upiór w moherze”. Na spektakl czekaliśmy z niecierpliwością, gdyż jego temat wciąż budzi wiele kontrowersji. Typowy polski blok, a w nim dwa sąsiadujące mieszkania.W jednym z nich Anna – typowy „moherowy beret”, emerytka. Jej życie koncentruje się na serialach telewizyjnych, słuchaniu toruńskiego radia i córce, która prawie zerwała z nią kontakty. W drugim mieszkaniu Paweł – typowy „gej”, który rozpaczliwie szuka miłości. Akceptuje on swoją orientację, ale nie potrafi nawiązać trwałej więzi emocjonalnej. Oboje są samotni, nieszczęśliwi i nienawidząc się nawzajem zatruwają sobie życie. Nagle następuje nieoczekiwany zwrot akcji i pomiędzy bohaterami zawiązuje się nić porozumienia, prowadząca do kłębka dużej sympatii.
Sztuka pełna jest humorystycznych dialogów i dowcipów, a zarazem wzbudza do refleksji, natomiast wspaniała gra Hanny Chojnackiej i Mariusza Pogonowskiego została nagrodzona burzą oklasków.
Wszystkim uczestnikom wyjazdu dziękujemy za miłe towarzystwo i wspólną zabawę.
                                                                                                                                                           Wiesława Szymerska

P1010449 1

0
0
0
s2sdefault

NEPAL zdjęcieMłodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku  i Starostwo Powiatowe w Płocku włączyły się w spontaniczną akcję zbiórki sprzętu sportowego i przyborów szkolnych dla szkoły w Nepalu. Może się w nią włączyć każdy mieszkaniec miasta Płocka i Powiatu Płockiego. Organizatorem pomocy jest, pracujący w wyżej wymienionej szkole, pan Paweł Żmijewski – przyjaciel płockiego MDK, który w przeszłości bardzo aktywnie włączał się w prowadzone w Płocku akcje charytatywne, między innymi coroczne Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie naszej wspólnej akcji charytatywnej i przekazanie sprzętu sportowego (szczególnie potrzebne są piłki nożne, siatkowe, piłeczki, paletki i siatki do tenisa stołowego, rakietki i lotki do badmintona i igłowe pompki do piłek) oraz elementów wyprawki szkolnej (piórniki, ołówki, długopisy, kredki, farby). Jesteśmy przekonani, że razem z Państwa życzliwą pomocą uda nam się błyskawicznie przygotować paczkę, która już wkrótce trafi do potrzebujących uczniów nepalskiej szkoły.

Wszystkie rzeczy, które zechcą Państwo przekazać zbierane są w Starostwie Powiatowym w Płocku, ul. Bielska 59, pok. 110 lub Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku na ul Tumskiej 9a od poniedziałku do piątku (3 lutego) w godzinach 8.00 - 16.00.

0
0
0
s2sdefault

życzenia wielkanocne 2017 na str

0
0
0
s2sdefault

infoInformujemy, że w dniu 15.03.2017r. (środa) w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród nie będzie pełnił dyżuru Powiatowy Rzecznik Konsumentów Pan Sławomir Jeznach.

0
0
0
s2sdefault

Stowarzyszenie "Mecenasów" Sportu Wyszogród zaprasza do zapoznania się z projektem organizacji zajęć feryjnych.

Mecenasi sportu projekt

 

0
0
0
s2sdefault

muzeum wisły logoUprzejmie informujemy, że w okresie świąt Wielkiej Nocy, Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej będzie czynne w następujących godzinach:
14 - 16 kwietnia (Wielkanoc) – nieczynne
17 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) - czynne w godzinach 10.00 - 16.00
                                                          Zapraszamy

0
0
0
s2sdefault

PLAKAT FIOML rozwoj małeProgram Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Mazowsze Lokalnie” przeznaczy blisko 235.000 zł na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych. Fundacje, stowarzyszenia oraz kluby sportowe (w tym uczniowskie) mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 1.500 do 5.000 zł.
Organizacje, które pozyskają finansowanie zostaną wyłonione w konkursie, który potrwa od 13 kwietnia do 4 maja tego roku. Żeby wziąć w nim udział trzeba spełnić dwa podstawowe warunki – organizacja musi być młoda, a więc być zarejestrowana w KRS nie dłużej niż 18 miesięcy, oraz jej budżet roczny nie może przekraczać 25 tys. zł.

To już drugi konkurs grantowy dla tej grupy docelowej w tym roku – tłumaczy Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My, jednego z 3 operatorów konkursu, jednoczesnie koordynator programu. – Zasadniczą różnicą jest sposób spożytkowania dotacji. W pierwszym konkursie na inicjatywy oddolne, młode organizacje mogły ubiegać się o dofinansowanie na konkretne projekty i działania, których celem było zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne – dodaje Prędkopowicz. Na ten konkurs nabór się zakończył. Operatorzy wyłonili blisko 300 pomysłów, które przeszły do kolejnego etapu oceny.

W konkursie na rozwój organizacji, który obecnie startuje, chodzi o podniesienie potencjału fundacji, stowarzyszeń i uczniowskich klubów sportowych poprzez ich doposażenie lub podniesienie kwalifikacji ich kadry. W tym przypadku pieniądze mogą być przeznaczone na zakup sprzętu biurowego, stworzenie strony www, polepszenie promocji czy sposobów zarządzania organizacją, adaptację lokalu albo na szkolenia dla pracowników bądź wolontariuszy. Jest wiele możliwości – wylicza Daniel Prędkopowicz.

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Operatorem programu są trzy organizacje pozarządowe: Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Stowarzyszenia Europa i My. Celem Programu jest zwiększenie liczby oraz roli inicjatyw oddolnych, szczególnie w małych społecznościach lokalnych. Program jest realizowany w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. W latach 2014-2016 operatorzy planują przeznaczyć ponad 2,1 mln zł na działania zwiększające zaangażowanie obywateli w życie publiczne oraz rozwój młodych stowarzyszeń i fundacji.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl


Osoba do kontaktu:
Anna Fuks
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
512 57 81 62

 

0
0
0
s2sdefault

infoBurmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, wypełniając obowiązek wynikający z art. 11 ust 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.2013.856, z późn. zm.), pragnie poinformować wszystkie organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze Gminy i Miasta Wyszogród, że przygotowany został projekt „gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. Z treścią projektu w/w programu można zapoznać się klikając w odnośnik pod niniejszym komunikatem.
Organizacja społeczna chcąca wyrazić swoją opinię na temat projektu programu obowiązana jest przedstawić swój statut, z którego wynikać będzie, że obszar jej działania obejmuje teren Gminy i Miasta Wyszogród i związany jest z ochroną zwierząt.

Opinie dotyczące projektu programu należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2017r.

Projekt gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród (pobierz).

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko

0
0
0
s2sdefault

ebcd58b3 ebdf 444c a66f 684c85fbaf06W dniu 01.04.2017 r. mieszkańcy Rębowa oraz sąsiednich okolic wybrali się na wycieczkę autokarową do MATECZNIKA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA MAZOWSZE W OTRĘBUSACH. Na wstępie uczestnicy spotkali się z przewodnikiem, który oprowadził grupę po Pałacu w Karolinie zapoznając z historią Mazowsza, jego założycielami, ekspozycją pamiątek przywiezionych przez Mazowsze z podróży.

W tym dniu po raz kolejny odbywał się WEEKEND NA LUDOWO, tj. jarmark skupiający wystawców rękodzieła i rzemiosła artystycznego, produktów regionalnych oraz innych produktów inspirowanych sztuką ludową (zwłaszcza wielkanocną). Wszyscy bardzo chętnie odwiedzali stoiska, na których można było zakupić przecudne rzeczy.

Piękna, wiosenna pogoda zachęcała do spacerów po parku i ścieżkach edukacyjnych. W urokliwych miejscach można było zjeść obiad, wypić kawę czy spróbować wytrawny deser.

Jednak wszyscy czekali na porę wieczorną, kiedy to na żywo, niektórzy po raz pierwszy obejrzeli przepiękne widowisko – koncert zespołu pt. „KALEJDOSKOP BARW POLSKI”. Pozostanie on na bardzo długo w pamięci wszystkich. Owacjom na stojąco nie było końca. Wycieczkę skierowaną do społeczności lokalnej po raz kolejny zorganizowała Danuta Gwiazda – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rębowie oraz Dom Kultury w Rębowie.

0
0
0
s2sdefault

11 marca dzień sołtysaZ okazji Dnia Sołtysa Wszystkim pełniącym tę zaszczytną funkcję pragnę złożyć serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i zadowolenia z wykonywanych obowiązków.
Dziękuję za współpracę i liczne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.
Niech Wasza praca dostarcza Wam wielu radości i zasłużonego społecznego uznania.

                                                     Burmistrz GiM Wyszogród
                                                                     Jan Boszko

0
0
0
s2sdefault

nieodpłatna pomoc prawna na strInformujemy, że od 3 stycznia 2017r. w budynku stołówki Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Mieszkańcy powiatu mogą się za darmo poradzić adwokata lub radcy prawnego. Punkt czynny jest we wtorki i piątki w godzinach 9.00-13.00.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom, które:

  • nie ukończyły 26. roku życia,
  • skończyły 65 lat,
  • są uprawnione do pomocy społecznej,
  • posiadają Kartę Dużej Rodziny,
  • mają status kombatanta bądź weterana,
  • są zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO W 2017 ROKU (pobierz)

0
0
0
s2sdefault

31 marca odbyła się XXX Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018. W obradach uczestniczyli przedstawiciele samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej oraz zaproszeni goście: Pan Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Pan Marcin Błaszczyk Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, Pani Katarzyna Rogucka- Maciejowska Dyrektor Biura ZGRP, Pan Wojciech Banaszczak Dyrektor MODR Oddział Płock, Pan Zbigniew Laskowski Prezes ZGK Sp. z o.o. Na obrady zaproszono też Justynę Stalczewską uczennicę Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, która otrzymała Nagrodę Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu” w kategorii Animator Kultury w związku z tym Burmistrz Jan Boszko wraz z Sekretarz Anną Kossakowską złożyli gratulacje Justynie i wręczyli jej upominek.
Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał Dyrektor Wojciech Banaszczak, który poinformował o dopłatach dla rolników i dyżurach pracownika MODR w Wyszogrodzie przy czym zapewnił obecnych, że pracownicy MODR świadczą wszelką pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty. Zachęcał jednocześnie rolników do składania wniosków w wersji elektronicznej.
Następnie o zabranie głosu został poproszony Pan Starosta, który poinformował, że miał okazję uczestniczyć ostatnio w obradach komisji stałych Rady Gminy i Miasta Wyszogród, podczas której zapoznał radnych z Koncepcją architektoniczno-budowlaną boiska sportowego typu Orlik 2012, które miało by powstać w miejscu dotychczasowego boiska przy Hali Sportowej w Wyszogrodzie. Działka na której planowana jest budowa boisko należy zarówno do Gminy jak i Starostwa, stąd zwraca się do radnych i sołtysów z prośbą o przekazanie części działki należącej do Gminy na rzecz Starostwa pod budowę boiska sportowego. O szczegółach technicznych budowy boiska wprowadzi radnych i sołtysów Dyrektor Marcin Błaszczyk, który przygotował prezentację projektu architektoniczno-budowlanego.
Po prezentacji Starosta korzystając z okazji informuje o remontach na drogach powiatowych i o powstaniu w Wyszogrodzie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej, która niebawem oficjalnie zostanie otwarta.
Radni z dużym zadowoleniem odnoszą się do propozycji Pana Starosty i podejmują Uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenie woli na zbycie w drodze darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu Płockiego części działki 1172/2 położonej w Wyszogrodzie w związku z budową boiska sportowego.
W dalszej części zgodnie z porządkiem obrad pracownicy ZGRP dokonują podsumowania roku 2016 informując o ilości odebranych odpadów z podziałem na odpady segregowane i zmieszane z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych, nieruchomości niezamieszkałych – firm. Dyrektor Katarzyna Rogucka- Maciejowska odpowiada na pytania radnych i sołtysów, dodatkowo informując, że wzrosła ilość odpadów zmieszanych w stosunku do roku ubiegłego i przypomina o obowiązku naklejania kodów kreskowych na pojemniki i worki z odpadami segregowanymi.
W dalszej kolejności radni przystąpili do podjęcia uchwał w sprawie:
-przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród,

-miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Drwały i Rakowo,

- dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród, do nowego ustroju szkolnego,

- określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

- ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola samorządowego/oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród,

- zmiany Uchwały Budżetowej nr 153/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016r na rok 2017,

- określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Obrady sesji zakończył punkt sprawy różne.

P1250841 P1250836

P1250845

 P1250852

0
0
0
s2sdefault

kwiaty dzień kobietZ okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń oraz życzliwości.
Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, a uczucia przyjaźni i miłości dają poczucie spełnienia i satysfakcji zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym.

                                                               Burmistrz GiM Wyszogród
                                                             Jan Boszko

                                                  Przewodniczący Rady GiM Wyszogród
                                                                      Józef Zbigniew Boszko

0
0
0
s2sdefault

czad i ogień na str małeCo trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W 2015 roku w Polsce odnotowano prawie 30 tys. pożarów mieszkań, 7414 osób trafiło do szpitala, 512 osób poniosło śmierć w pożarach, 50 osób zginęło od zatrucia tlenkiem węgla. W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcia z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu.
Pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty. Powoduje ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. A przecie można się przed nim ustrzec. To zależy bardzo często od nas samych. Niestety, to człowiek jest najsłabszym ogniwem i najczęstszym sprawcom pożarów. Pamiętaj! Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych zależy od Ciebie samego. Bardzo często sprawcy pożarów stają się jego ofiarami.

Ulotka czad i ogień (pobierz)
Ulotka -co to jest tlenek węgla? (pobierz)

0
0
0
s2sdefault
Data: 25-04-2017
Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO. Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopisk...
Data: 24-04-2017
Z dniem 16 listopada 2016 r. został powołany Pełnomocnik Starosty Płockiego do spraw Osób Niepełnosprawnych, do którego zakresu działania należy w szczególności:- współpraca z organizacja...
Data: 20-04-2017
Drodzy widzowie, mieszkanki i mieszkańcy nadwiślańskich terenów Mazowsza, chcemy usłyszeć Wasze historie o Wiśle.Jako dzieci chodziliście na spacery nad Wisłę? Pamiętacie, jak wyglądała 2...
Data: 19-04-2017
30 kwietnia 2017 r. jest dniem wolnym od pracy, dlatego też 2-go maja 2017 r. mija termin złożenia zeznania PIT za 2016 r. W celu prawidłowej realizacji zakończenia tegorocznej akcji PIT Urząd ...
Data: 14-04-2017
Dnia 09.04.2017 r. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Rębowie zorganizowało spotkanie przy Wielkanocnym Jajku. Oprócz członkiń SGW uczestniczyli w nim zaproszeni goście: burmistrz Gminy i Mias...
Data: 12-04-2017
Uprzejmie informujemy, że w okresie świąt Wielkiej Nocy, Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej będzie czynne w następujących godzinach:14 - 16 kwietnia (Wielkanoc) – nieczynne17 kwie...
Data: 05-04-2017
W dniu 01.04.2017 r. mieszkańcy Rębowa oraz sąsiednich okolic wybrali się na wycieczkę autokarową do MATECZNIKA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA MAZOWSZE W OTRĘBUSACH. Na wstępie uczestnicy spotkali ...
Data: 04-04-2017
31 marca odbyła się XXX Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród w kadencji 2014 – 2018. W obradach uczestniczyli przedstawiciele samorządu Ziemi Wyszogrodzkiej oraz zaproszeni goście: Pan Mariusz B...
Data: 04-04-2017
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wyszogród, która stanowi własność gminy Wyszogród.P...
Data: 03-04-2017
Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie prowadzi od dnia 3 kwietnia 2017r. rekrutację dzieci na rok szkolny 2017/2018. Karty zgłoszeniowe można otrzymać w placówce lub pobrać ze strony przedszko...
Data: 30-03-2017
Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  samodzielnego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO. Informacja o naborze: http://zgrp.bip.org.pl/?...
Data: 30-03-2017
Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza mieszkańców: Gminy Bielsk, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Miasta i Gminy Drobin, Miasta i Gminy Gąbin, Gminy Gostynin, Gminy Łąck, G...
Data: 28-03-2017
Zwracam się do Państwa z apelem dotyczącym utrzymania porządku i czystości na terenie Waszych posesji oraz terenów przyległych do posesji np. rowów, chodników. Porządek i czystość w naszym...
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 Wyszogród.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.