Piątek, 4 grudzień 2020

Szanowni Państwo,

z końcem listopada 2020 roku upłynął termin na dopełnienie obowiązku spisu gospodarstw rolnych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego.

Samodzielnie przez internet spisały się 123 gospodarstwa rolne, czyli 19,25% ogółu gospodarstw objętych spisem. Z ogromną satysfakcją informuję Państwa, że w naszej Gminie w sumie spisanych jest 639 gospodarstw rolnych, czyli 100%.

Wynik ten napawa dumą. Dziękuję Rolnikom, Rachmistrzom, Członkom Gminnego Biura Spisowego w Wyszogrodzie, któremu jako Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród miałam zaszczyt przewodniczyć.

Dziękuję wszystkim osobom, jednostkom i instytucjom, które wspierały proces spisowy, uczestnicząc w działaniach informacyjno-promocyjnych.

Z pełną radością mogę powiedzieć, że spisaliście się Państwo jak na rolników przystało.

Z wyrazami szacunku

Komisarz
Gminnego Biura Spisowego w Wyszogrodzie

/-/ Iwona Gortat

PSR2020 podziękowania 2

 

 

0
0
0
s2sdefault

Kondolencje K

0
0
0
s2sdefault
 
 
Przypominamy, że trawają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2021 rok":
 
 
0
0
0
s2sdefault

 

 

Fundacja Edukacji Przedszkolnej zatrudni opiekunki do żłobka w Wyszogrodzie.
Wymagania:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – o stanowisko ubiegać się może osoba:
1. posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:
• pielęgniarki,
• położnej,
• opiekunki dziecięcej,
• nauczyciela wychowania przedszkolnego,
• nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
• pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
• pedagoga społeczno-wychowawczego,
• pedagoga wczesnej edukacji,
• terapeuty pedagogicznego.
lub
2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:
• wczesne wspomaganie rozwoju,
• wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
• edukacja prorozwojowa,
• pedagogika małego dziecka,
• psychologia dziecięca,
• psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
• psychologia wychowawcza.
lub
3. odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
• wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
• średnie lub średnie branżowe oraz:
• co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
• przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

Od kandydatki na stanowisko opiekunki dziecięcej wymaga się ponadto:
1. pełnoletności;
2. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3. aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
4. niekaralności za przestępstwa umyślne;
5. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;

Do głównych zadań osób zatrudnionych należą przede wszystkim:

• opieka nad dziećmi w wieku do lat 3,
• organizacja zajęć animacyjnych,
• zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym,
• pomoc przy rozdysponowaniu posiłków,
• informowanie rodziców o postępach dzieci oraz o ewentualnych problemach,
• rozpoznawanie potrzeba fizycznych, emocjonalnych i społecznych dzieci,
• utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych.

Ponadto osoba zatrudniona powinna być cierpliwa, kontaktowa i, przede wszystkim, lubić dzieci.

Oferujemy umowę o pracę na pełny etat od 01.03.2021r.

Kwota wynagrodzenia: 2800 brutto

CV oraz dokumenty potwierdzające niezbędne kwalifikacje prosimy przesłać skanem na emaila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 5.01.2021r.

Z wybranymi osobami będziemy się kontaktować telefonicznie w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego prosimy nie zapomnijcie o podaniu telefonu kontaktowego.

 

 

FSlogg

 

 

 


0
0
0
s2sdefault

             

 

   W dniu 29 października oddaliśmy do użytku kolejny zmodernizowany odcinek drogi gminnej w sołectwie Kobylniki o długości 650 mb.

Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Zrealizowana inwestycja dokończyła modernizację kolejnej drogi w tym sołectwie.

Całkowity koszt robót wyniósł 47 600,00 zł.

 

 

Fotoram.io 17

0
0
0
s2sdefault

Część 2 Programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o:

 • Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 2 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów, oraz w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
 • wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 2 programu,
 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie należy składać:

 • do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, lub
 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub
 • poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 1 programu przed dniem 21.10.2020 r. zmieniająca go na złożony w ramach części 2 programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 21.10.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warunkach Części 2 programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w programie, tj. nie wcześniej niż przed dniem 15.05.2020 r.

Informacje o uruchomieniu pożyczek dla gmin jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów Części 2 Programu oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego zostaną podane
w odrębnych ogłoszeniach.

 

 

wfos logodd

0
0
0
s2sdefault

 Rekrutacja do żłobka 300x131 1

 

POZIOM RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFS

 

 

 

 

Drodzy Rodzice,

już za chwilę ruszy nowy żłobek, w którym czekają na Was:

- 24 miejsca dla dzieci od 20 tygodnia do 3 lat (nieskończone 3 lata)

- opiekunki, które oprócz odpowiedniego wykształcenia będą miłe, ciepłe i troskliwe,

- zajęcia od 1 marca 2021r.

- pomieszczenia dostosowane zgodne z wymogami p. poż i sanepidu

- posiłki

- nowiutkie zabawki i wyposażenie

- godziny funkcjonowania 7.00 – 17.00

 

 

Żeby zapisać dziecko wystarczy udać się do Urzędu Miasta i Gminy Wyszogród do pok.5 i złożyć odpowiednie dokumenty. Tel. 24 267 26 00- Sylwia Kempczyńska.

Dokumenty rekrutacyjne można ściągnąć używając linku podanego na końcu ogłoszenia lub pobrać w sekretariacie urzędu.

 

 

Rekrutacja odbywać się będzie w dniach 30.11.2020r od godz. 08.00. – 05.01.2021r do godz. 15.00.

Zapraszamy więc wszystkie maluszki do dobrej zabawy.

Zaś rodzicom możemy powiedzieć, że ich dzieci twórczo i przyjemnie spędzą w żłobku czas, otrzymując niepowtarzalną możliwość obcowania z rówieśnikami, co zapewni im szybsze nabywanie nowych umiejętności oraz właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.

 

 

 Dokumenty do pobrania: 

 

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji 

 

 

 

Żłobek powstaje w ramach projektu „Żłobek uśmiechnięty” i realizowany jest przez Fundację Edukacji Przedszkolnej w partnerstwie z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

0
0
0
s2sdefault
 
 
Gmina i Miasto Wyszogród przystąpiła do Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020. Jest to program, który zapewnia usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Program adresowany jest do:
1) Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
2) W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Tel. 22 50511 11
 
1460x616
0
0
0
s2sdefault

 

Tegoroczne Święto Dnia Edukacji Narodowej z racji panującej pandemii było skromne bez uroczystości i oficjalnych akademii. Z tej okazji w dniach 13-15 października 2020r. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród- Pani Iwona Gortat oraz Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Wyszogród- Pani Barbara Dominikiewicz odwiedziły Przedszkole Samorządowe oraz Szkoły Podstawowe z terenu Gminy i Miasta Wyszogród. Podczas wizyty złożyły wszystkim pracownikom oświaty w tym trudnym okresie najlepsze życzenia oraz podziękowania za ogromne zaangażowanie i wkład pracy w rozwój naszych placówek oświatowych, wręczając skromne upominki.

 

20201014 121310

 

20201013 141800

 

20201015 080644

 

20201015 085156

 

20201013 141531

 

 

0
0
0
s2sdefault

zyczenia pracownik socjalny ost 20

0
0
0
s2sdefault
Kierownik Pogotowia Energetycznego w Wyszogrodzie informuję, że w miesiącach listopadzie i grudniu planowana jest wymiana liczników na terenie Miasta Wyszogród.
Wymiana dotyczy ulic:
1.Ulica Zamieście – stacja zasilająca T710567
2.Ulica Klasztorna, Kościuszki i przyległe – stacja zasilająca T710816
3.Ulica Czerwińska i przyległe – stacja zasilająca T710642
Ze względu na panująca epidemię proszę o umożliwienie pracownikom Energa Operator dokonać wymiany liczników w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla osoby u której będzie prowadzona wymiana jak i samego pracownika.
Pracownik nie będzie wchodził do domu odbiorcy a sama wymiana nie wymaga obecności i podpisu osoby u której wykonywana jest praca.
 
 
m pogotowieelektryczne
0
0
0
s2sdefault

 

 

We wrześniowy poranek na Stawie nr 2 w Małej Wsi odbyły się Towarzyskie Zawody Spławikowo-Gruntowe o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród- Iwony Gortat.

Do rywalizacji stanęło 29 zawodników. W zawodach padł rekord złowionych ryb- ponad 240 kg! Na zakończenie Pani Burmistrz obdarowała zwycięską szóstkę pamiątkowymi pucharami, bonami podarunkowymi oraz dyplomami. Zwycięzcą został Pan Marek Kumorowski z wynikiem ok. 35 kg

Zawody zostały rozegrane zgodnie z "Regulaminem rozgrywania Zawodów Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich na czas stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, obowiązujący w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie".

Dziękujemy za udział oraz sportową rywalizację. 

119943830 5037543579596460 8560389448069981773 n

 

120011175 1636418273196740 2440448649795417754 n

0
0
0
s2sdefault

Pakiet 9 grafika do wpisu

Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.

Wielu z Państwa już spisało swoje gospodarstwo rolne pokazując, że zależy Wam na wypełnieniu obowiązku spisowego, że jesteście świadomi wagi tego przedsięwzięcia, wreszcie, że ważny jest dla Was wizerunek waszej gminy na tle pozostałych biorących udział w spisie.

Mamy pełną świadomość, że czas jest trudny i każdy z Państwa przede wszystkim myśli z troską o zdrowiu najbliższych, niepokoi się o przyszłość i stabilność ekonomiczną swoich rodzin. Po dniach pełnych trosk i pracy nie starcza już czasu na spędzenie kilkunastu minut na stronie spisowej.

Zachęcamy jednak, aby te ostatnie dni listopada były wyrazem gminnej mobilizacji. Zbierzcie siły, przełamcie niechęć i wypełnijcie formularz spisowy na https:\\spisrolny.gov.pl.

Tylko do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych mają czas, aby wywiązać się z obowiązku spisowego. Tymczasem liczba rolników, którzy nie spisali swoich gospodarstw, pozostaje na Mazowszu dość znacząca. Brak danych z tych gospodarstw oznacza, że władze lokalne i instytucje rolnicze nie będą miały pełnej wiedzy niezbędnej do podejmowania w najbliższej przyszłości działań wspierających rolników.

Co możesz zrobić, żeby to zmienić? Jak zadbać o kompletność wyników spisowych?

Warto zastanowić się, czy wśród Twoich sąsiadów, znajomych lub członków rodziny są osoby, do których informacja o spisie rolnym nie dotarła lub też wiedzą o tym, ale zostawiają spis na ostatnią chwilę. Warto ich zdopingować do szybszego działania, żeby nie przegapili ostatecznego terminu na wypełnienie swojego obowiązku.

Jeśli trafisz w swoim otoczeniu na kogoś, kto nie spisał jeszcze swojego gospodarstwa, zaproponuj samospis internetowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/. To najwygodniejsza i najbezpieczniejsza metoda – wszystko można zrobić w domu w dogodnym dla siebie czasie. WAŻNE - od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji masz tylko 5 dni na dokończenie spisu!

Sąsiadowi lub znajomemu, który nie ma komputera, zasugeruj kontakt z infolinią spisową dostępną pod numerem 22 279 99 99. Jeśli zgłosi konsultantowi chęć spisania gospodarstwa rolnego, zostanie przekierowany do rachmistrza telefonicznego, który w imieniu rolnika wprowadzi wszystkie informacje do formularza spisowego.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, że nieprzystąpienie do spisu jednej osoby nie ma większego znaczenia, przypominamy: LICZY SIĘ KAŻDY ROLNIK!

Konkurs Prezesa GUS

Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS

Główny Urząd Statystyczny zaprasza rolników do wsparcia swoich lokalnych społeczności w konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale SAMOSPISU INTERNETOWEGO.

Uczestnikami konkursu są gminy, na terenie których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonują SAMOSPISU INTERNETOWEGO w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Zwycięzcami w każdym województwie będą gminy, w których spisze się przez Internet najwięcej osób oraz ich udział w ogólnej grupie uczestników Powszechnego Spisu Rolnego będzie największy.

Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody m.in.: zestawy komputerowe, komputery all-in-one, tablety.

Szczegóły konkursu: https://spisrolny.gov.pl/cyfrowa-gmina-psr-2020

Samospis internetowy: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/logowanie-do-aplikacji-formularzowej-psr-2020

 

 

0
0
0
s2sdefault

 

 

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy.

W uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich, a także o tych, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny, a na ich grobach zapalmy symboliczne znicze.

 

 

wszsww

 

wszsw2

 

 

0
0
0
s2sdefault

koncert ks.Kuc wyszogrod

0
0
0
s2sdefault
Kochane Dzieciaczki!
Bez choinki trudno wyobrazić sobie Święta Bożego Narodzenia. Dzięki udekorowane u drzewku dom nabiera świątecznej magii.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia jak co roku zgodnie z tradycją 6 grudnia będzie postawiona choinka w Rynku.
Z powodu pandemii nie będziemy mogli spotkać się na warsztatach świątecznych. W Waszych domach też staną zapewne przepiękne choinki a na nich jeszcze piękniejsze ozdoby wykonane przez Was.
Mamy do Was ogromną prośbę. Zaangażujcie Swoich bliskich, Rodziców a przede wszystkim Dziadków do wykonania ozdób choinkowych, które zawiesicie na Naszej wspólnej choince 6 grudnia.
Czas pandemii niestety nie pozwala Nam na spotkania, ale w ten sposób choć na chwilę oderwiecie się od codziennych zajęć i spędzicie go z Dziadkami przy wspólnym wykonywaniu ozdób.
W ten sposób poczujecie magię zbliżających się świąt i ciepła rodzinnego jaki jest w tym szczególnym czasie.
Liczymy na Waszą pomoc i zaangażowanie. Wspólnie stworzymy piękną choinkę.
 
 
ozdoby2222
0
0
0
s2sdefault
 
Miło jest nam Państwu zakomunikować,że dobiegły końca prace związane z urządzeniem terenu zielonego pomiędzy ulicą Narutowicza a Zespołami Szkół w Wyszogrodzie.
Zakres prac obejmował :
- remont istniejących schodów wraz z wykonaniem zabezpieczenia w postaci nowej poręczy
- skarpowanie nawierzchni wraz nawiezieniem czarnoziemu,
- wykonanie nasadzeń w ilości 50 szt.
Liczymy na Państwa dbałość i odpowiednie użytkowanie zmodernizowanej przestrzeni publicznej.
Fotoram.io schody16
0
0
0
s2sdefault

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni.

Jeśli to możliwe, wywiad przeprowadza się w terenie otwartym. Jeśli rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika z numeru: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym można przeprowadzić wywiad przez telefon.

Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownikami gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad musi być przeprowadzony przez telefon.

Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej (22) 279 99 99.

 

rachmistrz telefon wywiad bezpośredni

0
0
0
s2sdefault

125495580 4949293828421693 7532232303879392540 o

 

125952513 4956179241066485 414302450024414421 o

0
0
0
s2sdefault

obowiązek spisowy2E706E67

 

Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem?

Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.

Nie spiszesz gospodarstwa? Może być kara

Zgodnie z zapisami ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym, udział w spisie jest obowiązkiem każdego użytkownika gospodarstwa rolnego! Zlekceważenie tego obowiązku może wywołać negatywne reperkusje. Zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej, „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”. Co więcej, w przypadku wizyty lub telefonu od rachmistrza rolnik nie może już powiedzieć, że spisze się sam przez Internet w późniejszym terminie. Jest to równoznaczne z odmową i fakt ten zostaje odnotowany przez osobę uprawnioną do realizacji wywiadu. Taka postawa może również skutkować wszczęciem przez służby statystyczne postępowania zakończonego karą grzywny.

Ale nie tylko perspektywa kary powinna skłonić rolników to wypełnienia swojego jakże ważnego obowiązku.

Bez danych nie ma skutecznej polityki rolnej

Rolnicy zwlekający ze spisaniem swojego gospodarstwa powinni mieć świadomość, że swoją opieszałością szkodzą nie tylko sobie samym, ale też wszystkim rolnikom ze swojej gminy, powiatu, województwa i całej Polski.

Dane zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego będą wykorzystywane podczas planowania i realizacji polityki rolnej na każdym szczeblu terytorialnym. Jeśli jakość zebranych danych będzie niewystarczająca do prezentacji wyników np. na poziomie gmin, stracą na tym wszyscy. Brak szczegółowego obrazu polskiego rolnictwa może mieć bardzo poważne i negatywne konsekwencje dla polskich rolników. Dodajmy, że spis rolny jest organizowany co 10 lat, więc zebrane informacje będą wykorzystywane w gminach do następnego spisu w 2030 roku.

Rolniku, jeśli zatem oczekujesz od władz swojej gminy czy kraju skutecznych działań wspierających rolnictwo czy społeczności wiejskie, wypełnij najpierw swój obowiązek i pomóż stworzyć dokładną i przystającą do rzeczywistości diagnozę polskiego rolnictwa.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

 

Gdyby nie było sp6973752E706E67

 

Co by się stało, gdyby nie było spisu rolnego…

Wielu rolników zapomina, jak ważny jest spis rolny - jak dotąd na Mazowszu z tego obowiązku wywiązał się zaledwie co trzeci użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeśli ten wynik się znacząco nie poprawi, polskiemu rolnictwu grożą bardzo poważne konsekwencje w przyszłości.

Rolnicy powinni pamiętać, że najważniejszym i ostatecznym beneficjentem spisu rolnego są oni sami. Jeśli lekceważą obowiązek spisowy, szkodzą przede wszystkim sobie samym.

ZNACZENIE WYNIKÓW SPISOWYCH DLA GMINY I ROLNIKÓW

Powszechny Spis Rolny jest jedynym pełnym badaniem polskiego rolnictwa – obejmuje każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Zebrane podczas spisu dane mają zatem wyjątkowe znaczenie i są jedynym wyczerpującym źródłem informacji:

- do formułowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (dane spisowe wpłyną na wysokość dopłat unijnych oraz kwot produkcji rolnej);

- o wielkości i strukturze gospodarstw rolnych w gminie oraz stanie i perspektywach rozwoju lokalnego rolnictwa (są wykorzystywane w lokalnych strategiach i planach rozwoju);

- dla ministerstw i agencji rządowych będąc podstawą do tworzenia polityk sektorowych wspierających gminy, rolników, środowiska wiejskie oraz zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe wszystkim mieszkańcom w kraju.

KONSEKWENCJE NISKIEJ KOMPLETNOŚCI WYNIKÓW DLA GMINY I ROLNIKÓW

Brak pełnych i rzetelnych danych o stanie rolnictwa na szczeblu gmin może mieć bardzo negatywny i długofalowy wpływ na sytuację polskich rolników:

- istnieje ryzyko przyjęcia w strategiach regionalnych wspierających rolnictwo czy obszary wiejskie i ich mieszkańców założeń nieadekwatnych do rzeczywistych potrzeb;

- podział unijnych funduszy dla polskiego rolnictwa w kolejnych latach (a tym samym wysokość dopłat dla rolników) będzie przeprowadzany na podstawie niekompletnych danych;

- nie będzie możliwe prowadzenie efektywnej polityki rolnej dostosowanej do szczególnych potrzeb gmin na co najmniej 10 lat (czyli do następnego spisu rolnego);

- brak będzie informacji koniecznych do podejmowania decyzji dotyczących wsparcia konkretnych, zagrożonych gałęzi rolnictwa albo konkretnych obszarów w kraju.

Rolniku, nie czekaj dłużej ze spisem! Każdy wypełniony formularz, to bardziej precyzyjne dane i bardziej konkretne działania wspierające Ciebie i Twoją rodzinę w okresie najbliższych 10 lat!

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

 

0
0
0
s2sdefault

dzien ed strona 20

0
0
0
s2sdefault

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji dedykujemy Państwu piękny wiersz „Hymn Polaków na obczyźnie” Jana Lechonia.

https://www.youtube.com/watch?v=9P2_MTbkARs

Symbolicznie wspominamy ojców naszej niepodległości – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, którzy walczyli o Niepodległą w bitwach na froncie oraz w dyplomacji na arenie międzynarodowej. Dzięki temu sprawa polska stała się istotna w Europie i na świecie, a odrodzona Polska stała się faktem. Z wdzięcznością wspominamy tych wszystkich polskich patriotów, którzy w różny sposób i w różnych miejscach przysłużyli się do przetrwania polskości oraz przyczynili się do odzyskania pełnej niepodległości Polski.

W ów listopadowy dzień często używamy pojęcia „patriotyzm”. Patriotyzm to miłość do naszej Ojczyzny. Patriotyzm to również uczciwa praca, troska o dobro wspólne, odpowiedzialność za siebie i innych.

Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa oraz przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w dobie covid-19, obchody Święta Niepodległości w Wyszogrodzie będą miały charakter symboliczny. Rozpoczniemy je o godz. 11:00 Mszą św. w kościele pw. Świętej Trójcy, która będzie transmitowana na parafialnym facebooku. Po Mszy św. zapalimy znicze na cmentarzu na Grobie Nieznanego Żołnierza w Wyszogrodzie i w Ciućkowie oraz na nagrobkach: ułana Jana Mąkowskiego i Franciszka Chyczewskiego – pierwszego burmistrza Wyszogrodu.

W ramach rodzinnego spaceru proponujemy Harcerskie popołudnie 11 listopada – twórczy spacer.

Zasady:

 1. Pobierzcie na telefon lub przerysujcie poniższą grafikę i zadania.
 2. Wyjdźcie przed dom i wykonujcie instrukcje – na każdym skrzyżowaniu, do którego dojdziecie, skręcajcie we wskazanym kierunku.
 3. Jeśli na danym skrzyżowaniu macie wykonać zadanie, zróbcie je najpierw.
 4. Jeśli trafiliście w miejsce niebezpieczne lub wskazana droga prowadzi w miejsce niebezpieczne, idźcie do innego skrzyżowania. Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie, trzymajcie odstęp, załóżcie maseczkę, stosujcie się do zaleceń. #bądźcie_bezpieczni
 5. Jeśli na skrzyżowaniu nie ma drogi we wskazanym kierunku - idźcie w lewo.
 6. Realizację zadania dokumentujcie telefonem, a zdjęcia wysyłajcie na naszego facebooka
 7. Na grę możecie wybrać się w godzinach 11 – 16 sami wybierz dogodną dla Was porę. Możesz iść całą rodziną. Pamiętajcie koniecznie idźcie w towarzystwie rodziców lub pełnoletnich opiekunów. Najciekawsze nadesłane prace zostaną nagrodzone drobnym upominkiem.

Zadania:

       1. Zróbcie zdjęcie pierwszej napotkanej na drodze biało-czerwonej flagi.

       2. Zatrzymajcie się. Poszukajcie w Internecie informacji na temat najbliższej znajdującego się od Was pomnika.

       3. Co jest na północ? Zróbcie zdjęcie.

       4. Ułóżcie z liści lub innych dostępnych materiałów datę dzisiejszego święta. Wykonajcie zdjęcie.

       5. Jesteście na mecie! Pokażcie nam, gdzie jest to miejsce i wróćcie bezpiecznie do domu.

11 listopada

 

124048404 735953497130333 3161732069780843558 n 1

0
0
0
s2sdefault
 
 
W dniu 22 października odbyły się odbiory końcowe zadań realizowanych w ramach MIAS MAZOWSZE 2020 realizowanych przez Gminę i Miasto Wyszogród, z ramienia urzędu w odbiorze uczestniczyła Pani Burmistrz Iwona Gortat wraz z Sekretarzem urzędu.
W ramach dofinansowania zrealizowano następujące zadania :
Odnowa przydrożnej figurki w sołectwie Wiązówka
Budowa boiska w sołectwie Grodkowo
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Marcjance
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rakowie
 
 
mias 2020str
0
0
0
s2sdefault

S30C 0i20101408150 0001 konf

 

S30C 0i20101408150 0002 konf 2

0
0
0
s2sdefault

Drodzy Mieszkańcy,

Tylko do końca listopada potrwa Powszechny Spis Rolny. To dla naszej Gminy i Miasta Wyszogród bardzo ważne badanie: dzięki danym zebranym w spisie będziemy wiedzieć, ilu mamy rolników, jakie są ich potrzeby i jak możemy im pomagać. Dlatego bardzo liczę na to, że każdy użytkownik gospodarstwa rolnego mieszkający w naszej Gminie podejdzie do tego obowiązku poważnie i spisze swoje gospodarstwo rolne.

Dlaczego tak gorąco o to apeluję? Jeśli w spisie nie weźmie udziału każda osoba do tego zobowiązana, dane nie będą dostatecznie miarodajne, a my w samorządzie będziemy mieli bardzo trudne zadanie, żeby wspierać naszych rolników. Nie da się przecież prowadzić skutecznych działań skierowanych do rolników, jeśli nie mamy o nich dostatecznej wiedzy. Dodatkowo, im więcej rolników z Gminy i Miasta Wyszogród spisze się przez Internet, tym większa szansa na wygranie atrakcyjnych nagród (sportowych i edukacyjnych) przeznaczonych dla naszych szkół i przedszkoli, do wykorzystania na zajęciach przez nasze dzieci czy wnuki.

Wśród naszych mieszkańców są zapewne osoby, które zastanawiają się, czy podlegają obowiązkowi spisowemu. Prowadzą na przykład działalność rolniczą na małą skalę lub mają grunt rolny, którego nie użytkują. W takich przypadkach należy kontaktować się z infolinią spisową dostępną pod numerem 22 279 99 99 i wyjaśnić tę sprawę.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym zachęcam też serdecznie do kontaktu z Infolinią spisową.

Na koniec podkreślę to wyraźnie: dla naszej Gminy i Miasta Wyszogród liczy się każdy wypełniony formularz!

Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Iwona Gortat

 

 

Jak można szybko 7370697361C48720676F73706F6461727374776F2E706E67

 

Jak można szybko spisać gospodarstwo rolne?

Rolnikom zostało już naprawdę niewiele czasu na wypełnienie obowiązku spisowego. Warto więc skorzystać z metody, która pozwala to zrobić możliwie szybko, bezpiecznie i wygodnie. Samospis internetowy – bo o nim mowa – mimo niezaprzeczalnych zalet pozostaje na Mazowszu stosunkowo rzadko wybieraną opcją.

Gospodarstwo rolne można spisać na różne sposoby – przez Internet, telefon lub podczas wywiadu bezpośredniego (UWAGA – ta ostatnia opcja dostępna tylko w części gmin). Jednak biorąc pod uwagę kryterium czasu najkorzystniej prezentuje się samospis internetowy. Można z niego korzystać bez konieczności dzwonienia na infolinię i umawiania terminu rozmowy bezpośredniej czy telefonicznej. Czas jest ważny, bo przecież wielkimi krokami zbliża się koniec spisu (trwa do 30 listopada), a dodatkowo otaczająca nas rzeczywistość staje się z każdym dniem trudniejsza.

Rolnicy z Mazowsza najwyraźniej nie doceniają atutów samospisu internetowego. Z tej formy spisu skorzystał do tej pory zaledwie co dziesiąty użytkownik gospodarstwa rolnego w województwie mazowieckim. To zastanawiające, bo samospis jest naprawdę ŁATWY I SZYBKI, a przede wszystkim w pełni BEZPIECZNY. Rolnicy z innych regionów kraju zdecydowanie częściej wybierają tę metodę. Dla porównania w województwie opolskim co piąty rolnik spisał się przez Internet.

Internetowy formularz spisowy jest dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Wystarczy zalogować się w aplikacji spisowej korzystając z danych zawartych w liście Prezesa GUS i wprowadzić wymagane informacje o gospodarstwie rolnym.

Co jeśli zagubił się nam list Prezesa GUS lub w ogóle go nie otrzymaliśmy? Wtedy należy zadzwonić na infolinię pod numer 22 279 99 99 – konsultant przekaże nam dane potrzebne do logowania w aplikacji spisowej. Z infolinią powinny się kontaktować też te osoby, które prowadzą działalność związaną z rolnictwem, ale robią to na małą skalę i nie są pewne, czy podlegają obowiązkowi spisowemu.

Warto też pamiętać, że wybierając samospis internetowy możemy wziąć udział w loterii spisowej, a nasza gmina ma szansę wygrać atrakcyjne nagrody między innymi dla swoich szkół i przedszkoli.

Więcej informacji o loterii spisowej: https://loteria.spisrolny.gov.pl/

Konkurs spisowy dla gmin województwa mazowieckiego: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkurs-dla-gminnych-biur-spisowych/

Konkursy

 

Rolniku, spisz się i daj wygrać sobie, swojej gminie i polskiemu rolnictwu!

Spis rolny jest obowiązkiem i każdy użytkownik gospodarstwa rolnego MUSI się z niego wywiązać! Warto to zrobić tym bardziej, że przy okazji można wziąć udział w licznych konkursach spisowych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.

Pierwsza szansa na wygraną pojawia się po zakończeniu internetowego samospisu dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Gdy formularz spisowy zostanie wypełniony, aplikacja zapyta o chęć udziału w loterii. Jeśli rolnik się na to zdecyduje, otrzyma unikatowy kod potwierdzający samospis. Kod należy zarejestrować w trakcie trwania akcji (1.10.2020 - 22.11.2020 r.) na stronie loterii https://loteria.spisrolny.gov.pl/. Potem zostaje już tylko śledzić transmisje online w mediach społecznościowych GUS z losowań i liczyć na szczęśliwy traf!

Do rolników z terenu województwa mazowieckiego skierowana jest też akcja „Najszybsi w PSR każdego dnia”. Codziennie nagrodzonych zostanie 50 pierwszych osób, które W DNIU ZAKOŃCZENIA wypełniania formularza Powszechnego Spisu Rolnego PRZYŚLĄ JAK NAJSZYBCIEJ ZGŁOSZENIE do udziału w Akcji. Jest to niezwykle proste i szybkie. Wystarczy wpisać nr gospodarstwa z ankiety samospisu i adres do wysyłki nagrody na stronie: https://obserwujmazowsze.stat.gov.pl/najszybsi_psr Akcja będzie trwać od 10 listopada do końca miesiąca.

Dzięki spisowi rolnemu wygrywać mogą też mazowieckie gminy. W Konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego gminy, które wykażą się najwyższym odsetkiem osób spisanych w samospisie internetowym, otrzymają atrakcyjne zestawy sprzętu informatycznego. Wojewódzkie Biuro Spisowe w Warszawie przekaże zwycięzcom również nagrody przeznaczone dla gminnych szkół i przedszkoli.

Zapraszamy też do konkursu otwartego dla każdego bez względu na wiek i miejsce zamieszkania – nie trzeba być rolnikiem, ani mieszkać na wsi. Wystarczy wziąć swój telefon, nagrać krótki, maksymalnie 1-minutowy film i odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego liczy się rolnictwo?”. Najlepsza praca zostanie wyemitowana w TVP3 Warszawa, a jego twórca otrzyma atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 listopada: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkurs-filmowy-dlaczego-liczy-sie-rolnictwo/.

 

Gminne Biuro Spisowe

 

 

0
0
0
s2sdefault

Dołącz do kampanii „Pod biało-czerwoną”

 

Ruszył projekt „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce. Inicjatywa zakupu zależeć będzie jednak od mieszkańców gminy, która dołączy do projektu.

 

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online za pomocą  serwisu gov.pl. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy. 

Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie.
 

Dołącz do nas!

Ile głosów potrzeba do realizacji projektu?
- dla gmin do 20 000 mieszkańców - 100 głosów;
- dla gmin powyżej 20 000 do 100 000 mieszkańców - 500 głosów;
- dla gmin powyżej 100 000 mieszkańców - 1000 głosów.

Pomimo wymienionych powyżej wymogów - warto sięgnąć po więcej głosów. W trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidziany jest udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości zawieszenia flagi na maszcie.

Ogłoszenie wyników zbiórki i opublikowanie listy gmin objętych programem ,,Pod biało-czerwoną’’ nastąpi 29.11.2020 r. 

„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także godnie upamiętnieni zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to także dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. 

Inicjatywa realizowana jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.  

Więcej informacji o projekcie: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona

0
0
0
s2sdefault

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród podaje do publicznej wiadomości komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem.

Silny wiatr - ostrzeżenie obowiązuje: od 13.10.2020r. od godz. 23:00 do 14.10.2020r. do godz. 07:00.

Intensywny deszcz - ostrzeżenie obowiązuje: od 13.10.2020r. od godz. 12:00 do 14.10.2020r. do godz. 08:00.

0001meteo

0002meteo

0003meteo

 

 

0
0
0
s2sdefault
Racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków z zakresu utrzymania dróg pozwoliło przeprowadzić jeszcze jeden remont bieżący drogi wewnętrznej na terenie Wyszogrodu.
Prace remontowe prowadzone były na terenie tzw. Zamieścia, a dokładniej na ul. Zamieście (boczna). Objęły one swym zakresem remont nawierzchni na długości 270 mb, polegający na utwardzeniu nawierzchni destruktem asfaltowym wraz z wykonaniem powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową i gryzem drogowym. Ponadto wskazany odcinek drogi pozyskał nowe oświetlenie solarne.
Oddając w użytkowanie wyremontowany odcinek drogi, zwracamy się z prośbą do Mieszkańców o zachowanie granic pasa drogowego i dbałość o przyległy do niego wygląd estetyczny.
 
Fotorazamm.io 17
0
0
0
s2sdefault

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień inauguracji drugiej części programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotował  kalkulator dotacji. To nowe narzędzie – na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji – ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.

 

wfos logodd

0
0
0
s2sdefault
Szanowni Państwo, 
Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcję charytatywną dla Pana Andrzeja Woźniaka. 
Aby pomóc można wziąć udział: 
w licytacjach, które będą dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/groups/254915952565102/?ref=share
w loteriach fantowych, które można nabyć w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszogrodzie 
w kiermaszu książki- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszogrodzie 
Wolontariusze będą również kwestować na terenie Wyszogrodu. 
 „Pomóc każdy może”  :) wartopomagacawozniak
 

0
0
0
s2sdefault
Data: 02-12-2020
Szanowni Państwo, z końcem listopada 2020 roku upłynął termin na dopełnienie obowiązku spisu gospodarstw rolnych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego. Samodzielnie przez internet spisały się...
Data: 27-11-2020
    Fundacja Edukacji Przedszkolnej zatrudni opiekunki do żłobka w Wyszogrodzie.Wymagania:Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – o...
Data: 27-11-2020
            Drodzy Rodzice, już za chwilę ruszy nowy żłobek, w którym czekają na Was: - 24 miejsca dla dzieci od 20 tygodnia do 3 lat (nieskończo...
Data: 20-11-2020
Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla pols...
Data: 19-11-2020
Kochane Dzieciaczki! Bez choinki trudno wyobrazić sobie Święta Bożego Narodzenia. Dzięki udekorowane u drzewku dom nabiera świątecznej magii. W związku ze zbliżającymi się Świętami Boż...
Data: 10-11-2020
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji dedykujemy Państwu piękny wiersz „Hymn Polaków na obczyźnie” Jana Lechonia. https://www.youtube.com/watch?v=9P2_MTbkAR...
Data: 10-11-2020
Drodzy Mieszkańcy, Tylko do końca listopada potrwa Powszechny Spis Rolny. To dla naszej Gminy i Miasta Wyszogród bardzo ważne badanie: dzięki danym zebranym w spisie będziemy wiedzieć, ilu m...
Data: 10-11-2020
Racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków z zakresu utrzymania dróg pozwoliło przeprowadzić jeszcze jeden remont bieżący drogi wewnętrznej na terenie Wyszogrodu. Prace remontowe prow...
Data: 04-11-2020
                   W dniu 29 października oddaliśmy do użytku kolejny zmodernizowany odcinek drogi gminnej w sołec...
Data: 03-11-2020
    Gmina i Miasto Wyszogród przystąpiła do Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020. Jest to program, który zapewnia usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w ...
Data: 30-10-2020
Kierownik Pogotowia Energetycznego w Wyszogrodzie informuję, że w miesiącach listopadzie i grudniu planowana jest wymiana liczników na terenie Miasta Wyszogród. Wymiana dotyczy ulic: ...
Data: 30-10-2020
    Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdyc...
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 Wyszogród.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.