Piątek, 26 luty 2021

Bez nazwy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego

 

Beneficjent

Gmina i Miasto Wyszogród

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania : 50 318,00 zł

Przewidywany okres realizacji : kwiecień – maj 2018r.

 

Głównym celem projektu jest zachowanie jednego z elementów dziedzictwa lokalnego poprzez przeprowadzenie remontu zabytkowych schodów zlokalizowanych w Wyszogrodzie prowadzących do siedziby Gminy Żydowskiej. Planowane prace restauratorskie spowodują przywrócenie funkcjonalności schodów, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dodatkowo przy schodach zostanie zamontowana tablica informacyjna przedstawiająca historię tego miejsca wraz z fotografiami.

0
0
0
s2sdefault

 

 

W dniu 25 lipca 2017r. Gmina i Miasto Wyszogród podpisała umowę z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Marcjanka i Starzyno o długości 840 mb, gmina Wyszogród”.

Celem projektu jest utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową drogi łączącej miejscowości Marcjanka i Starzyno, a także stworzenie wygodnego połączenia Starzyna z DK 62, co w znaczący sposób ułatwi oraz skróci czas dojazdu mieszkańców do gospodarstw, użytków rolnych oraz w/w drogi krajowej. 

 

 

logo Mazowsze

0
0
0
s2sdefault

logo PP

W dniu 10 maja 2017 r. Gmina i Miasto Wyszogród podpisała umowę z Powiatem Płockim na dofinansowanie projektów objętych programem pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania”.

W ramach pomocy dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminy, tj. OSP Wyszogród oraz OSP Kobylniki powiększą swoje zasoby rzeczowe.

W ramach zadania jednostka OSP Wyszogród zostanie doposażona w sprzęt ratowniczy jakimi są : elektryczna pompa zanurzeniowa szlamowa oraz lanca gaśnicza.

Jednostka OSP Kobylniki zostanie doposażona w umundurowanie wyjściowe.

Zakres zadania nie tylko poprawi wizerunek druhów i uświetni uroczystości, w których biorą udział ale również usprawni ich pracę podczas akcji ratowniczych.

 

 

20170809 112701  20170809 112842

21015366 1512483098808176 1222776094 n 

0
0
0
s2sdefault

 

 

Gmina i Miasto Wyszogród w roku bieżącym rozpocznie realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności u 280 uczniów w wielu 6-15 lat szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy i Miasta Wyszogród (SP Rębowo, SP Kobylniki, SP Wyszogród, Gimnazjum w Wyszogrodzie). W okresie dwóch lat szkolnych uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych z nauk przyrodniczo-matematycznych, warsztatach z języka angielskiego jak również będą podnosić kompetencje z zakresu obsługi komputera z wykorzystaniem pakietu MS Office oraz programów graficznych.

Efektem zajęć pozalekcyjnych z nauk ścisłych, językowych oraz komputerowych będzie wzrost wiedzy z tego zakresu odzwierciedlony w przyszłości w lepszych wynikach testów i sprawdzianów.

W ramach projektu zostaną wyposażone szkolne pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczo-matematycznych oraz informatycznych. Zakupiony sprzęt pozwoli na  prowadzenie ciekawych oraz interesujących dla uczniów zajęć opierających się na eksperymentach, doświadczeniach, laboratoriów oraz nauce dokonywania badań. Zakup sprzętu pozwoli na efektywniejszą realizację kółek zainteresowań.

Całkowita wartość projektu: 926 812,50 zł

Wnioskowane dofinansowanie : 875 332,50 zł

W tym współfinansowanie

  • z UE : 741 450,00 zł
  • krajowe z budżetu państwa : 133 882,50 zł

Wkład własny gminy : 51 480,00 zł

 

Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 98 954,00 zł

W ramach dofinansowania, na terenie szkoły zostaną wykonane następujące prace:

- korekta koron drzew i cięcia techniczne,

- zdjęcie suchych i połamanych gałęzi,

- cięcie żywopłotu,

- zakup i nasadzenia drzew,

- zakup i nasadzenia krzewów,

- zakup i nasadzenia roślin wieloletnich.

Zabiegi te przyczynią się do poprawy stanu zdrowotności drzew, poprawy warunków mikroklimatycznych na terenie szkoły i poprawy walorów krajobrazowych oraz wizualno-estetycznych terenu objętego zadaniem. Tablica2

0
0
0
s2sdefault
Data: 08-12-2020
Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie d...
Data: 09-10-2020
Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród w 2020 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie d...
Data: 30-04-2020
Gmina i Miasto Wyszogród otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych w kwocie 60 000,00 zł. Celem pr...
Data: 08-11-2019
Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród w 2019 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie d...
Data: 25-10-2019
Gmina i Miasto Wyszogród otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów objętych programem pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania -2019” dofinansowane...
Data: 18-10-2018
  Zakończono zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu małej infrastruktury sportowo-rekre...
Data: 16-10-2018
16.08.2018 roku nastąpił odbiór końcowy zrealizowanego zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 291546W w miejscowości Słomin, o długości 1817 mb- I etap” dofinansowa...
Data: 16-10-2018
28.08.2018 roku nastąpił odbiór końcowy zrealizowanego zadania pn.”Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo o długości 815mb., gmina Wyszogród” dofinansowanego ze środkó...
Data: 21-09-2018
„ Modernizacja systemu grzewczego budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ciućkowo” W dniu 09.08.2018 r. nastąpił końcowy odbiór robót dla zadania współfinansow...
Data: 21-09-2018
„ Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Drwały ”  W dniu 09.08.2018 r. nastąpił końcowy odbiór robót dla zadania współfinansowanego przy pomoc...
Data: 08-03-2018
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego &nbs...
Data: 18-08-2017
    W dniu 25 lipca 2017r. Gmina i Miasto Wyszogród podpisała umowę z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produ...
Data: 01-08-2017
    Gmina i Miasto Wyszogród w roku bieżącym rozpocznie realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród” w ra...
Data: 04-07-2017
W dniu 10 maja 2017 r. Gmina i Miasto Wyszogród podpisała umowę z Powiatem Płockim na dofinansowanie projektów objętych programem pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umund...
Data: 15-01-2018
ANKIETA DOTYCZĄCA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU I ŹRÓDŁA CIEPŁA na potrzeby PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYNEJ Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysz...
Data: 15-01-2018
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Wyszogród jest dokumentem strategicznym określającym ramy działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Stanowi on prz...
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2017 Wyszogród.pl
Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.