Informacja Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju" - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród z terenu powiatu płockiego oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2022, a budżet jakim dysponowało LGD, to kwota 6 600 000,00 zł.

Do dnia dzisiejszego rozdysponowano 6 330 522,44 zł. Z pieniędzy tych skorzystali przede wszystkim przedsiębiorcy (3 530 068,68 zł), samorządy (2 102 221,76 zł), parafie oraz organizacje pozarządowe, w tym OSP czy Stowarzyszenia (698 232,00 zł).

Sfinansowano inicjatywy, przedsięwzięcia i inwestycje z następujących działań:

  • aktywizacji, integracji i wzmacniania wykorzystania kapitału społecznego subregionu poprzez pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej, integracji mieszkańców obszaru poprzez wzmocnienie więzi społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo i tradycje oraz wsparcia rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój i promocję produktów i usług lokalnych;
  • rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności gospodarczej na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy odpowiadających specyfice lokalnej gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości;
  • poprawę jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez zachowanie lokalnego dziedzictwa oraz poprawę stanu infrastruktury publicznej, turystycznej

i społecznej.

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,  w ramach której planowane jest zwiększenie budżetu działania LEADER, Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał oceny propozycji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” w zakresie ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

i zaakceptował zmiany w LSR, o które wnioskowała LGD. Wstępnie ustalona wartość środków o jaką zostanie podwyższony budżet LSR w ramach 19.2 wynosi 456 000,00 euro czyli 2 056 560,00 zł.

Zwiększenie    środków    finansowych    na    wsparcie    realizacji     operacji    w    ramach    LSR  w bezpośredni sposób powiązane jest z planowanymi dodatkowymi wskaźnikami lub zwiększoną wartością wskaźników obecnych, których osiągnięcie umożliwią zaplanowane na pierwsze półrocze 2022 roku nabory wniosków z następujących przedsięwzięć:

  • Premie na założenie działalności gospodarczej - konkurs;
  • Tworzenie, rozwijanie i doposażenie  miejsc  / obiektów  mających  na  celu upowszechnianie  i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru - konkurs;
  • Tworzenie, modernizacja, remont lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – konkurs;
  • Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych – konkurs;

Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków tj.: zakres operacji, formy

i warunki udzielenia wsparcia, kwoty dofinansowania, kryteria wyboru operacji oraz dokumentacja konkursowa, znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.pl – Operacje realizowane indywidualnie oraz w zakładce Aktualności.

Zapisz się do naszego newslettera