Analiza stanu gospodarki odpadami - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), w terminie do dnia 30 kwietnia za rok poprzedni wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności:
- możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
- potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
- koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- liczbę mieszkańców;
- liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 – 12;
- ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
- ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Analiza sporządzana jest na podstawie sprawozdań złożonych przez:
- podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- podmioty zbierające odpady komunalne,
- informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne
oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rok 2020
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród za 2020 rok dostępna jest po adresem:

LINK

Lata 2013 -2019
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród za lata 2013 – 2019

Informujemy, iż w latach 2013 – 2019 zadanie własne Gminy i Miasta Wyszogród z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizował Związek Gmin regionu Płockiego. Analizy dostępne są pod adresem:
POBIERZ (.pdf)

Zapisz się do naszego newslettera