Analiza stanu gospodarki odpadami - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), w terminie do dnia 30 kwietnia za rok poprzedni wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności:
- możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
- potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
- koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- liczbę mieszkańców;
- liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 – 12;
- ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
- ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
- uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;
- masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

Analiza sporządzana jest na podstawie sprawozdań złożonych przez:
- podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- podmioty zbierające odpady komunalne,
- informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne
oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rok 2023
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród za 2023 rok dostępna jest po adresem:

LINK

Rok 2022
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród za 2022 rok dostępna jest po adresem:

LINK

Rok 2021
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród za 2021 rok dostępna jest po adresem:

LINK

Rok 2020
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród za 2020 rok dostępna jest po adresem:

LINK

Lata 2013 -2019
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród za lata 2013 – 2019

Informujemy, iż w latach 2013 – 2019 zadanie własne Gminy i Miasta Wyszogród z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizował Związek Gmin regionu Płockiego. Analizy dostępne są pod adresem:
POBIERZ (.pdf)

Zapisz się do naszego newslettera