Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 roku. - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

ZAWIADOMIENIE

 o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej

od  1 stycznia 2023 roku

Szanowni mieszkańcy,

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że uchwałą nr 278/XLVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy i Miasta Wyszogród oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2022 r., poz. 13190) dokonano zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

I. DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

Od dnia 1 stycznia 2023 r. należna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  • 60,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
  • zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, tj. 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Opłatę uiszcza się miesięcznie, bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego, w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni np. za miesiąc STYCZEŃ termin płatności upływa 15 lutego.

II. DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH NA NIERUCHOMOŚCI ALBO OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE:

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczona od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 200,00 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Podwyższona roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczona od każdego domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 400,00 zł - co stanowi dwukrotność stawki określonej powyżej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku  zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się jednorazowo, bez wezwania do dnia 30 czerwca każdego roku.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest:

  • wzrostem opłaty środowiskowej,
  • wzrostem cen paliwa,
  • wzrostem cen energii elektrycznej,
  • wzrostem płacy minimalnej,
  • rosnącą ilością wytwarzanych odpadów przez mieszkańców,
  • wzrostem stawek za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez instalacje.
  • rosnącą inflacją.

Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, które zostanie wysłane do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W myśl art. 6m. ust. 2. ww. ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, lub w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku śmierci mieszkańca. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.),  zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w związku z przepisami  ustawy z  dnia 17  czerwca  1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn.zm.).

Zawiadominie o zmianie stawki o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku.

 

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2023 R.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Deklarację na nowym wzorze składa się tylko w sytuacji, gdy po 1 stycznia 2023 r. zmianie uległy dane stanowiące podstawę ustalenia wysokości opłaty, czyli nastąpiły zmiany mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana miejsca zamieszkania, urodzenie dziecka, zgony, zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów itp.). Nie ma obowiązku składania deklaracji w przypadku, gdy ww. dane nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: uchwała nr 279/XLVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 233/XXXVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 marca 2022 roku sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy i miasta wyszogród oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 13191).

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Zapisz się do naszego newslettera