Zadania zespołu interdyscyplinarnego oraz procedura "Niebieska karta" - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących
w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 SKŁAD ZESPOŁU TO PRZEDSTAWICIELE:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych

czasami również:

 • prokuratorów,
 • przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w  rodzinie.

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

 • integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZADANIA GRUPY ROBOCZEJ:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

REALIZACJA PROCEDURY „ NIEBIESKIE KARTY ” WYKONYWANA PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY/GRUPĘ ROBOCZĄ

ZADANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU/GRUPY ROBOCZEJ W RAMACH PROCEDURY:

1. udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2. podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;

3. zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;

4. opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych.

5. rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ ZESPÓŁ GRUPĘ ROBOCZĄ W RAMACH PROCEDURY:

 • na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej zaprasza się osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
  przy czym należy podkreślić, iż nie dotyczy to dzieci,
 • niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,
 • członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zakresie działania wszystkich podmiotów, realizujących procedurę „ Niebieskie Karty ” i wypełniają formularz „ Niebieska Karta – C ”, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,
 • indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty realizujące procedurę „ Niebieskie Karty ”, w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny, może  on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w szczególności w sytuacji stwierdzenia nowego zdarzenia stosowania przemocy w rodzinie
  w trakcie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą,
 • przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,
 • członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniają formularz
  „ Niebieska Karta – D ”, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,
 • formularze „ Niebieska Karta – C ” i „ Niebieska Karta – D ” podpisuje przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego,
 • zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza podejmują decyzję, jak będą składane systematyczne wizyty funkcjonariusza Policji, sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
 • wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury „ Niebieskie Karty ” są dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

WSKAZÓWKI:

1. JEŻELI OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE NADUŻYWA ALKOHOLU, CZŁONKOWIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO LUB GRUPY ROBOCZEJ KIERUJĄ JĄ DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
2. JEŻELI ZACHODZI PODEJRZENIE, ŻE OSOBA WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE DOPUŚCIŁA SIĘ PO RAZ KOLEJNY STOSOWANIA PRZEMOCY W TRAKCIE DZIAŁAŃ DOKONYWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY LUB GRUPĘ ROBOCZĄ, WYPEŁNIA SIĘ FORMULARZ „ NIEBIESKA KARTA –  C ” W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UDOKUMENTOWANIA NOWEGO ZDARZENIA

SCHEMAT PROCEDURY NIEBIESKIEJ KARTY

Źródło:http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/niebieska-karta,56,l1.html

PROCEDURA „ NIEBIESKIEJ KARTY ”

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

            Interdyscyplinarne podejście do realizacji procedury „ Niebieskie Karty ” ma na celu zintensyfikowanie działań wszystkich służb na rzecz poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Wspólne opracowanie, przy udziale osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, indywidualnego planu pomocy nie będzie doprowadzało do sytuacji, gdy osobą tą zajmowało się odrębnie kilka instytucji, co w konsekwencji niekiedy skutkowało brakiem motywacji do podejmowania działań, zniechęceniem, biernością osoby doznającej przemocy.

Zgodnie z:

 Art. 9d. ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „ Niebieskie Karty ” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

2. Procedura „ Niebieskie Karty ” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „ Niebieskie Karty ” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

CZYLI:

1. Podjęcie jej nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

2. Podjęcie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „ Niebieskie Karty ”

WSZCZĘCIE PROCEDURY

Procedurę wszczyna się poprzez wypełnienie formularza „ NIEBIESKA KARTA – A ” przez przedstawiciela jednej z instytucji wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy, który w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, powziął informację o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie albo w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Wypełnienie formularza powinno nastąpić:

a) w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie

b) w przypadku braku takiej możliwości (z uwagi na nieobecność tej osoby, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia), wypełnienie formularza następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie

c) w przypadku, gdy nawiązanie kontaktu z tą osobą jest niewykonalne, wówczas wypełnienie przedmiotowego formularza następuje bez udziału tej osoby.

FORMULARZ „ NIEBIESKIEJ KARTY – A ” WYPEŁNIA:

Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej w miejscu pobytu osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie lub podczas rozmowy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,

Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  podczas rozmowy w siedzibie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

Funkcjonariusz Policji w tracie przeprowadzania interwencji domowej lub podczas rozmowy w siedzibie jednostki Policji,

Przedstawiciel oświaty podczas rozmowy w placówce oświatowej lub w miejscu pobytu osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

PRACOWNIK OCHRONY ZDROWIA W SYTUACJI:  

 • zgłoszenia się pacjenta, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie do izby przyjęć, szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału pomocy doraźnej lub innej placówki opieki zdrowotnej udzielającej pomocy medycznej stacjonarnie;
 • interwencji zespołów ratownictwa medycznego u pacjenta, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie, także w przypadku stwierdzenia zaniedbań w zakresie funkcji rodzicielskich lub opiekuńczych w miejscu realizowania wezwania,
 • specjalistycznego zaopatrzenia lub hospitalizacji pacjenta, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie.

Enumeratywny katalog podmiotów wskazanych jako uprawnione do wszczynania procedury oznacza, że przedstawiciele innych podmiotów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie np. kuratorzy, organizacje pozarządowe, prokuratorzy, nie mają możliwości uruchamiania procedury.

Kolejny krok to przekazanie formularza „ Niebieska karta - B ”, zawierającego  pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Czynność ta powinna być połączona
z rozmową instruktażową na temat treści i możliwości wykorzystania porad zawartych w formularzu. Istotne znaczenie ma tu wskazanie lokalnych placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Formularza „ Niebieska karta – B ”  nie przekazuje się Osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Jeżeli osobą doznającą przemocy jest dziecko formularz otrzymuje osoba dorosła, która je reprezentuje. Ważne jest przeprowadzenie z dzieckiem rozmowy o dalszych czynnościach w jego sprawie.

Jeżeli przemoc została zgłoszona przez osobę trzecią, również ona otrzymuje formularz „ Niebieska karta - B ”.

POWIADOMIENIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

I. KROK

Oryginał wypełnionego formularza „ Niebieska Karta – A ” przekazuje się niezwłocznie przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny, w której istnieje podejrzenie występowania przemocy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wszczęcia procedury. Kopia formularza „ Niebieska Karta – A ” pozostaje u wszczynającego procedurę.

Należy więc przyjąć, iż w ciągu 7 dni od wszczęcia procedury przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego powinien mieć możliwość zapoznania się z treścią formularza, a nie, że w siódmym dniu po wszczęciu procedury nastąpi wysłanie formularza pocztą.

II. KROK

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania formularza „ Niebieska Karta – A ” przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ ZESPÓŁ/GRUPĘ ROBOCZĄ W RAMACH PROCEDURY „ NIEBIESKIE KARTY ”

 • na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej zaprasza się osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przy czym należy podkreślić, iż nie dotyczy to dzieci,
 • niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,
 • członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zakresie działania wszystkich podmiotów,      realizujących procedurę „ Niebieskie Karty ” i wypełniają formularz „ Niebieska Karta – C ”, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,
 • indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty realizujące procedurę „ Niebieskie Karty ”, w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny, może on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w szczególności w sytuacji stwierdzenia nowego zdarzenia stosowania przemocy w rodzinie w trakcie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą,
 • przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,
 • członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniają formularz „ Niebieska Karta – D ”, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,
 • formularze „ Niebieska Karta – C ” i „ Niebieska Karta – D ” podpisuje przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego,
 • zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza podejmują decyzję, jak będą składane systematyczne wizyty funkcjonariusza Policji, sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
 • wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury „ Niebieskie Karty ” są dokumentowane.

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

ZASADY PRACY Z OSOBĄ STOSUJĄCĄ PRZEMOC

Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących poszanowanie godności tej osoby, zapewniających swobodę wypowiedzi. 

5. Spotkanie z osobą doznającą przemocy

Spotkanie członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej z osobą doznającą przemocy odbywa się na posiedzeniu, w trakcie którego wypełnia się formularz Niebieska Karta – C. Jest to jeden z bardziej newralgicznych momentów procedury, głównie z uwagi na postawę osoby doznającej przemocy. Uregulowanie procedury w taki sposób, że osoba doznająca przemocy spotyka się z kilkoma osobami w jednej chwili, niejednokrotnie nie znanymi jej wcześniej i w ich obecności relacjonuje swoją sytuację stanowi bardzo istotny czynnik stresogenny dla tej osoby.

Samo spotkanie powinno też odbywać się w takiej atmosferze, aby nie stawiać osoby doznającej przemocy w pozycji petenta. W trakcie spotkania ustala się indywidualny plan pomocy dla osoby doznającej przemocy. Podczas spotkania z osobą doznająca przemocy możliwe jest podjęcie przez nią określonych zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że ustalenie konkretnych zobowiązań ma służyć ustaleniu kierunków działania a nie rozliczaniu osoby doznającej przemocy.

Jednym z charakterystycznych zachowań osób doznających przemocy jest wycofywanie się z podejmowania wcześniej ustalonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zarówno cykle przemocy, jak i postawa sprawcy, mają decydujący wpływ na zachowanie osoby doznającej przemocy.

6. Spotkanie z osobą stosującą przemoc

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę stosującą przemoc w rodzinie na spotkanie zespołu lub grupy.  

Zadania jakie ustawodawca nałożył na członków zespołu lub grupy wobec osoby stosującej przemoc są następujące:

- diagnoza sytuacji rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą,

- przekazywanie informacji o konsekwencjach popełnianych czynów,

- motywowanie do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,

- przeprowadzenie rozmowy pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków,

- przekazywanie informacji o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie,

- jeżeli sprawca przemocy w rodzinie nadużywa alkoholu należy skierowanie osoby do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

W trakcie spotkania wypełnia się formularz Niebieska Karta – D, w którym poza ustaleniami dotyczącymi rodzaju stosowanej przemocy, zawiera się również informacje
o zobowiązaniach jakie na siebie przyjmuje sprawca przemocy. W tym wypadku, odmiennie niż co do osoby doznającej przemocy, możliwe jest uzależnienie dalszych działań wobec sprawcy od wywiązywania się przez niego z podjętych zobowiązań. Nie można jednak zapomnieć, że celem działania członków zespołu lub grupy nie jest zastraszenie sprawcy a zmotywowanie do zmiany swojej postawy.

DZIECKO W PROCEDURZE „ NIEBIESKIE KARTY ”

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, a formularz „ Niebieska Karta – B ” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, z zastrzeżeniem, że nie może nią być osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. (w stosunku do dzieci dotyczy to drugiego rodzica, dziadków
i pełnoletniego rodzeństwa).

Działania z udziałem dziecka, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa.

Dziecka nie zaprasza się na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

ZAKOŃCZENIE PROCEDURY

Procedurę zakańcza sytuacja:

 1. ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo
 2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań,

Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powinien zawierać:

 • dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura;
 • datę rozpoczęcia i zakończenia procedury;
 • opis podjętych działań w ramach procedury,

O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu, jak również osobę, wobec której istniało podejrzenie, że doznawała przemocy w rodzinie.

ZAKOŃCZENIE PROCEDURY MOŻE NASTĄPIĆ W SYTUACJI ZGODNEGO OŚWIADCZENIA WSZYSTKICH PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROCEDURZE
O ZAISTNIENIU OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCYCH JEJ ZAKOŃCZENIE.

Nie można zapominać, że procedura ma za zadanie nie tylko

przerwać przemoc, ale również

podjąć próbę doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania rodziny.

POBIERZ

Zapisz się do naszego newslettera