Nabór kart projektów w celu złożenia przez Gminęi Miasto Wyszogród wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Edycja II - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza nabór kart projektów w celu złożenia przez Gminę i Miasto Wyszogród wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Edycja II

I. Rodzaj zadań i planowane źródło finansowania

1) Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest przez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK

2) Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3) Podmiot uprawniony (Gmina i Miasto Wyszogród) może złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego Rządowego programu Odbudowy Zabytków w jednej z trzech kategorii:

  • a. do 150 000 złotych,
  • b. do 500 000 złotych,
  • c. do 3 500 000 złotych.

4) Ogłoszony nabór wniosków na zabytki stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina i Miasto Wyszogród, po dokonaniu oceny przez Komisję — zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

5) Złożenie wniosku na zabytek nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji — jest jedynie propozycją do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego programu Odbudowy Zabytków.

6) W przypadku otrzymania przez Gminę i Miasto Wyszogród dofinansowania w ramach w/w Programy na realizację konkretnego zadania (promesy wstępnej) zostanie wszczęta dalsza procedura, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7) Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Regulamin tego Programu znajduję się pod adresem: TUTAJ

II. Beneficjenci dotacji

1) O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne i podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa włąsności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ogroaniczonego prawa rzeczyowego dla stosunku zobowiązaniowego, ktore są położone na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

2) Wykaz obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

3) Wykaz obietków pisanych do Rejestru Zabytków Nierychomych Województwa Mazowieckiego dostępny jest pod adresem: TUTAJ

III. Zasady składania propozycji projektów do dofinansowania:

1) wniosek na zbytki należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród w terminie do dnia 9 sierpnia 2023 r. Dopuszcza się również przesłanie wniosku o dofinansowanie zabytku pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu (09-450 Wyszogród, Rębowska 37, powiat Płocki)

2) Wniosek o dofinansowanie zabytku musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są i uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciąganie w jego mieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

3) Wnioski o dofinansowanie zabytku, które wpłyną do Urzędu po terminie wskazanym w pkt. 1, nie będą rozpatrywane.

4) Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków należy złożyć wraz z decyzją o wpisie do ewidencji zabytków, Dokumentem potwierdzającym prawo do zabytku wraz z oświadczeniem

Załączniki:

  1. Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków — POBIERZ
  2. Instrukcja wypełnienia wniosku — POBIERZ
  3. Oświadczenie — POBIERZ
  4. Ogłoszenie o naborze — POBIERZ

Zapisz się do naszego newslettera