BON ENERGETYCZNY - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie informuje, że od dnia 01 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. w naszym ośrodku będą przyjmowane wnioski na bon energetyczny.
Bon energetyczny jest to jednorazowe świadczenie, którego celem jest zmniejszenie obciążenia gospodarstw domowych wysokimi rachunkami za energię elektryczną.


I Kryterium dochodowe
Aby otrzymać świadczenie należy spełnić kryterium dochodowe. Przeciętny miesięczny dochód netto za 2023 r. nie może przekraczać:
• 2 500 zł – dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 1 700 zł – dla gospodarstwa domowego wieloosobowego.
Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała ww. kwoty, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę – zostanie zastosowany tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”.


II Skład gospodarstwa domowego
Gospodarstwo domowe tworzą:
1) Osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca – gospodarstwo domowe jednoosobowe,
2) Osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące – gospodarstwo domowe wieloosobowe.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.
Na potrzeby składania wniosku o wypłatę bonu energetycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.


III Wysokość bonu energetycznego
Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1) 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu,
2) 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3) 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4) 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.
Podwyższona kwota bonu energetycznego o 100 % przysługuje dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do ww. ewidencji.
Bon energetyczny w podwyższonej kwocie przyznaje się w wysokości:
1) 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu,
2) 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3) 1 000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4) 1 200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.
W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego jest niższa niż 20 zł (według zasady „złotówka za złotówkę”), ten bon nie przysługuje.


IV Weryfikacja i wypłata bonu energetycznego
Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo.
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.
Organ dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę bonu, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego bierze się pod uwagę w szczególności:
1) Informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) Informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
b) dodatku osłonowego,
c) dodatku mieszkaniowego,
d) dodatku elektrycznego.
3) Dane zgromadzone w rejestrze PESEL.


Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Uwaga! Wnioskodawca ma możliwość jednorazowo wystąpić do organu, który przyznał bon o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

449459268_466430392701220_1318015542381989454_n.jpg

Zapisz się do naszego newslettera