Nabór kart projektów w celu złożenia przez Gminę i Miasto Wyszogród wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Jesteś tutaj:

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
ogłasza nabór kart projektów
w celu złożenia przez Gminę i Miasto Wyszogród wniosku o dofinansowanie
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

I.    Rodzaj zadań i planowane źródło finansowania
1)    Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.  
2)    Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3)    Podmiot uprawniony (Gmina i Miasto Wyszogród) może złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w jednej z trzech kategorii:
a.    do 150 000 złotych,
b.    do 500 000 złotych,
c.    do 3 500 000 złotych.
4)    Ogłoszony nabór wniosków na zabytki stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina i Miasto Wyszogród, po dokonaniu oceny przez Komisję - zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
5)    Złożenie  wniosku na zabytek  nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji –  jest jedynie propozycją do zgłoszenia  do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
6)    W przypadku otrzymania przez Gminę i Miasto Wyszogród dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania (promesy wstępnej) zostanie wszczęta dalsza procedura, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7)    Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Regulamin tego Programu znajdują się pod adresem:  https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/
II.    Beneficjenci dotacji
1)    O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne i podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, które są położone na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.
2)    Wykaz obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

3)    Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego  dostępny jest pod adresem: https://www.wuoz.mazowieckie.pl/rejestrzabytkow/
III. Zasady składania propozycji projektów  do dofinansowania:  
1)    Wniosek na zabytki  należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród  w terminie do dnia 9 marca 2023 r. Dopuszcza się również przesłanie wniosku o dofinansowanie   zabytku  pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu (09-450 Wyszogród, Rębowska 37, powiat płocki)
3)    Wniosek o dofinansowanie zabytku musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
4)    Wnioski o dofinansowanie zabytku,  które wpłyną do Urzędu po terminie wskazanym w pkt. 1, nie będą rozpatrywane.

5) Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków należy złożyć wraz z decyzją o wpisie do ewidencji zabytków,  Dokumentem potwierdzającym prawo do zabytku wraz z oświadczeniem

Załączniki:

  1. Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- POBIERZ
  2. Instrukcja wypełniania wniosku POBIERZ
  3. Oświadczenie - POBIERZ
  4. Ogłoszenie o naborze -  POBIERZ

Zapisz się do naszego newslettera